haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

般若波罗蜜多心经(带拼音)

发布时间:2013-09-21 10:43:25  

般若波罗蜜多心经(全文注音) 2010-04-23 18:08

bō rě bō lu? mì duō xīn jīng

般若波罗蜜多心经

guān zì zài pú sà , xíng shēn bō rě bō lu? mì duō shí,zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng, dù yī qiē kǔ a。

观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。

sha lì zǐ, sa bù yì kōng ,kōng bù yì sa , sa jí shì kōng , kōng jí shì sa。 舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色。

sh?u xiǎng xíng shí,yì fù rú shì。

受想行识,亦复如是。

sha lì zǐ, shì zhū fǎ kōng xiāng,

舍利子,是诸法空相,

bù shēng bù mia, bù g?u bù jìng, bù zēng bù jiǎn ,

不生不灭,不垢不净,不增不减,

shì gù kōng zhōng wú sa, wú sh?u xiǎng xíng shí,

是故空中无色,无受想行识,

wú yǎn ěr bí sh? shēn yì, wú sa shēng xiāng wai chù fǎ, wú yǎn jia,

无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,

nǎi zhì wú yì shí jia, wú wú míng , yì wú wú míng jìn,

乃至无意识界,无无明,亦无无明尽,

nǎi zhì wú lǎo sǐ, yì wú lǎo sǐ jìn。

乃至无老死,亦无老死尽。

wú kǔ jí mia dào, wú zhì yì wú d?, yǐ wú suǒ d? gù。

无苦集灭道,无智亦无得,以无所得故。

pú tí sà duǒ yī bō rě bō lu? mì duō gù xīn wú guà ài。

菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍。

wú guà ài gù, wú yǒu kǒng bù, yuǎn lí diān dǎo mang xiǎng, jiū jìng nia pán。 无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅槃。

sān shì zhū f?, yī bō rě bō lu? mì duō gù, d? ā nu? duō lu? sān miǎo sān pú tí。 三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。

gù zhī bō rě bō lu? mì duō, shì dà sh?n zh?u, shì dà míng zh?u,

故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,

shì wú shàng zh?u, shì wú děng děng zh?u。n?ng chú yī qiē kǔ, zhēn shí bù xū。 是无上咒,是无等等咒。能除一切苦,真实不虚。

gù shuō bō rě bō lu? mì duō zh?u。

故说般若波罗蜜多咒。

jí shuō zh?u yuē:

即说咒曰:

jiē dì jiē dì, bō lu? jiē dì, bō lu? sēng jiē dì, pú tí sà p? hē。

揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com