haihongyuan.com
海量文库 文档专家
全站搜索:
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

少儿道德经原文(注音版)

发布时间:2013-12-27 11:01:10  

道德经原文

第一章

dào kě dào ,fēi cháng dào 。míng kě míng ,fēi cháng míng 道 可 道 ,非 常 道 名 可 名 ,非 常 名 。 wú míng tiān dì zhī shǐ ,yǒu míng wàn wù zhī mǔ 。gù 。 无 名 天 地 之 始 有 名 万 物 之 母 。故

cháng wú yù yǐ guān qí miào ; cháng yǒu yù yǐ guān qí jiǎo 常 无 欲 以 观 其 妙 ; 常 有 欲 以观 其徼

(jiào)。 cǐ liǎng zhě t?ng chū ?r yì míng ,t?ng wai zhī (jiào)。 此 两 者 同 出而 异 名 ,同 谓 之 xuán ,xuán zhī y?u xuán ,zh?ng miào zhī m?n 。 ?玄 ,玄 之 又 玄 ,众 妙 之 门 。

第二章

tiān xià jiē zhī měi zhī w?i měi ,sī a yǐ 。jiē zhī shàn ?天下 皆知 美 之 为 美 ,斯恶已 皆 知 善

zhī w?i shàn ,sī bù shàn yǐ 。gù yǒu wú xiāng shēng ,nán 之 为 善 ,斯 不 善 已 故 有 无 相 生 ,难

yì xiāng ch?ng ,cháng duǎn xiāng xíng ,gāo xià xiāng qīng 易 相 成 , 长 短 相 形 ,高 下 相 倾

,yīn shēng xiāng ha ,qián h?u xiāng suí 。shì yǐ shang r?n ,音 声 相 和 , 前 后 相 随 。是 以 圣 人

chù wú w?i zhī shì ,xíng bù yán zhī jiào ;wàn wù zu? yān 处 无 为 之 事 行 不 言 之 教 ;万 物 作 焉

?r bù cí ,shēng ?r bù yǒu ,w?i ?r bù shì , gōng ch?ng ?r 而 不 辞 生 而 不 有 为 而不 恃 , 功 成 而 fú jū 。fū w?i fú jū ,shì yǐ bù qù 。

弗 居 夫 唯 弗 居 是 以 不 去 。

第三章

bù shàng xián ,shǐ mín bù zhēng ;bù guì nán de zhī hu? , 不 尚 贤 ,使 民 不 争 ;不 贵 难 得 之 货 ,

shǐ mín bù w?i dào ;bú jiàn kě yù ,shǐ mín xīn bù luàn 。 使 民 不 为 盗 ;不 见 可 欲 使 民 心 不 乱 。 1

shì yǐ shang r?n zhī zhì ,xū qí xīn ,shí qí fù , ru? 是以 圣 人 之 治 虚 其 心 实其 腹 , 弱

qí zhì ,qiáng qí gǔ 。cháng shǐ mín wú zhī wú yù 。 shǐ 其 志 , 强 其 骨 。 常 使 民 无 知 无 欲 。 使 fū zhì zhě bù gǎn w?i yě 。w?i wú w?i ,z? wú bù zhì 。 夫 智 者 不 敢 为 也 。为 无 为 ,则 无 不 治 。

第四章

dào chōng ?r y?ng zhī hu? bù yíng ,yuān xī sì wàn wù zhī 道 冲 而 用 之 或 不 盈 , 渊 兮 似 万 物 之 zōng ;cu? qí ruì ,jiě qí fēn ,h? qí guāng ,t?ng qí ch?n ?宗 ;挫 其 锐 ,解 其 纷 ,和 其 光 , 同 其 尘 ,zhàn (ch?n,tōng jiǎ zì “ch?n ”) xī sì hu? cún 。wú bù , 湛 (ch?n, 通 假 字 “ 沉 ”) 兮 似 或 存 。吾 不 zhī shuí zhī zǐ ,xiàng dì zhī xiān 。

知 谁 之 子 , 象 帝 之 先 。

第五章

tiān dì bù r?n ,yǐ wàn wù w?i chú gǒu ; shang r?n bù r?n ?天 地 不 仁 ,以 万 物 为 刍 狗 ; 圣 人 不 仁 ,yǐ bǎi xìng w?i chú gǒu 。tiān dì zhī jiān ,qí y?u tu? ,以 百 姓 为 刍 狗 。 天 地 之 间 ,其 犹 橐 yua (tu?yua) hū ﹖ xū ?r bù qū ,d?ng ?r yù chū 。 duō yán 龠 (tu?yua) 乎 ﹖ 虚 而 不 屈 , 动 而 愈 出 。 多 言 shù qi?ng ,bù rú shǒu zhōng 。

数 穷 ,不 如 守 中 。

第六章

gǔ sh?n bù sǐ ,shì wai xuán pìn (pìn)。xuán pìn zhī m?n 谷 神 不 死 ,是 谓 玄 牝 (pìn)。 玄 牝 之 门 ,shì wai tiān dì gēn 。mián mián ru? cún ,y?ng zhī bù qín ,是 谓 天 地 根 。 绵 绵 若 存 , 用 之 不 勤

2

第七章

tiān cháng dì jiǔ 。tiān dì suǒ yǐ n?ng cháng qiě jiǔ zhě ?天 长 地 久 。 天 地 所 以 能 长 且 久 者 ,yǐ qí bù zì shēng ,gù n?ng cháng shēng 。shì yǐ shang r?n ,以 其 不 自 生 ,故 能 长 生 。是 以 圣 人 h?u qí shēn ?r shēn xiān ;wài qí shēn ?r shēn cún 。fēi 后 其 身 而 身 先 ;外 其 身 而 身 存 。非 yǐ qí wú sī xi? ,gù n?ng ch?ng qí sī 。

以 其 无 私 邪 ,故 能 成 其 私 。

第八章

shàng shàn ru? shuǐ 。shuǐ shàn lì wàn wù ?r bù zhēng ,chǔ 上 善 若 水 。 水 善 利 万 物 而 不 争 ,处 zh?ng r?n zhī suǒ a , gù jǐ yú dào 。 jū shàn dì ,xīn 众 人 之 所 恶, 故 几 于 道 。 居 善 地 ,心 shàn yuān ,yǔ shàn r?n ,yán shàn xìn ,zhang shàn zhì ,shì

?善 渊 ,与 善 仁 ,言 善 信 , 正 善 治 ,事 shàn n?ng ,d?ng shàn shí 。fū w?i bù zhēng ,gù wú y?u 。 ?善 能 , 动 善 时 。夫 唯 不 争 ,故 无 尤 。

第九章

chí ?r yíng zhī ,bù rú qí yǐ ;chuāi ?r ruì zhī ,bù kě zhǎng

持 而 盈 之 ,不 如 其 已 ; 揣 而 锐 之 ,不 可 长 bǎo 。jīn yù mǎn táng ,m? zhī n?ng shǒu ; fù guì ?r jiāo 保 。金 玉 满 堂 ,莫 之 能 守 ; 富 贵 而 骄 ,zì wai qí jiù 。gōng suì shēn tuì ,tiān zhī dào yě 。 ,自 遗 其 咎 。 功 遂 身 退 , 天 之 道 也 。

第十章

zǎi yíng p? bào yī ,n?ng wú lí hū ?tuán qì zhì r?u ,n?ng 载 营 魄 抱 一 , 能 无 离 乎 ? 抟 气 致 柔 , 能 yīng ?r hū ?dí chú xuán lǎn (jiàn),n?ng wú cī hū ?ài mín ?婴 儿 乎 ?涤 除 玄 览 (jiàn), 能 无 疵 乎 ?爱 民 3

zhì gu? ,n?ng wú zhī hū ?tiān m?n kāi h? ,n?ng w?i cí hū 治 国 , 能 无 知 乎 ? 天 门 开 阖 , 能 为 雌 乎 ? míng bái sì dá ,n?ng wú w?i hū ? shēng zhī xù zhī 。 ? 明 白 四 达 , 能 无 为 乎 ? 生 之 畜 之 。 shēng ?r bù yǒu ,w?i ?r bù shì ,cháng ?r bù zǎi ,shì wai 生 而 不 有 ,为 而 不 恃 , 长 而 不 宰 ,是 谓 xuán d? 。

?玄 德 。

第十一章

sān shí fú g?ng yī gū (gǔ),dāng qí wú ,yǒu chē zhī y?ng

三 十 辐 共 一 毂 (gǔ), 当 其 无 ,有 车 之 用 。 shān zhí (shān zhí) yǐ w?i qì ,dāng qí wú ,yǒu qì zhī 。 埏 埴 (shān zhí) 以 为 器 , 当 其 无 ,有 器 之 y?ng 。záo hù yǒu (yǒu ) yǐ w?i shì ,dāng qí wú ,yǒu shì ?用 。凿 户 牖 (yǒu ) 以 为 室 , 当 其 无 ,有 室 zhī y?ng 。gù yǒu zhī yǐ w?i lì ,wú zhī yǐ w?i y?ng 。 之 用 。故 有 之 以 为 利 ,无 之 以 为 用 。

第十二章

wǔ sa lìng r?n mù máng ,wǔ yīn lìng r?n ěr l?ng ,wǔ wai

五 色 令 人 目 盲 ,五 音 令 人 耳 聋 ,五 味 lìng r?n kǒu shuǎng ,chí chěng tián (tián) lia lìng r?n ?令 人 口 爽 ,驰 骋 畋 (tián) 猎 令 人 xīn fā kuáng ,nán de zhī hu? lìng r?n xíng fáng 。shì yǐ 心 发 狂 ,难 得 之 货 令 人 行 妨 。是 以 shang r?n w?i fù bù w?i mù ,gù qù bǐ qǔ cǐ 。

圣 人 为 腹 不 为 目 ,故 去 彼 取 此 。

第十三章

chǒng rǔ ru? jīng ,guì dà huàn ru? shēn 。h? wai chǒng rǔ 宠 辱 若 惊 ,贵 大 患 若 身 。何 谓 宠 辱 ru? jīng ?chǒng w?i xià ,de zhī ru? jīng ,shī zhī ru? jīng

若 惊 ? 宠 为 下 ,得 之 若 惊 ,失 之 若 惊 4

,shì wai chǒng rǔ ru? jīng 。 h? wai guì dà huàn ru? shēn ,是 谓 宠 辱 若 惊 。 何 谓 贵 大 患 若 身 ? wú suǒ yǐ yǒu dà huàn zhě ,w?i wú yǒu shēn ,jí wú wú ? 吾 所 以 有 大 患 者 ,为 吾 有 身 ,及 吾 无 shēn ,wú yǒu h? huàn ?gù guì yǐ shēn w?i tiān xià ,ru? kě ?身 ,吾 有 何 患 ?故 贵 以 身 为 天 下 ,若 可 jì tiān xià ;ài yǐ shēn w?i tiān xià ,ru? kě tuō tiān xià 寄 天 下 ;爱 以 身 为 天 下 ,若 可 托 天 下

第十四章

shì zhī bú jiàn míng yuē yí ,tīng zhī bù w?n míng yuē xī 视 之 不 见 名 曰 夷 , 听 之 不 闻 名 曰 希 ,b? zhī bù d? míng yuē wēi 。cǐ sān zhě ,bù kě zhì ji? , ,搏 之 不 得 名 曰 微 。此 三 者 ,不 可 致 诘 , gù hùn ?r w?i yī 。qí shàng bù jiǎo (jiǎo),qí xià bù mai 故 混 而 为 一 。其 上 不 皦 (jiǎo),其 下 不 昧 。mǐn mǐn bù kě míng ,fù guī yú wú wù 。shì wai wú zhuàng 。绳 绳 不 可 名 ,复 归 于 无 物 。是 谓 无 状 zhī zhuàng ,wú wù zhī xiàng ,shì wai hū huǎng 。yíng zhī 之 状 ,无 物 之 象 ,是 谓 惚 恍 。 迎 之 bú jiàn qí shǒu ,suí zhī bú jiàn qí h?u 。zhí gǔ zhī dào 不 见 其 首 ,随 之 不 见 其 后 。执 古 之 道 ,yǐ yù jīn zhī yǒu 。n?ng zhī gǔ shǐ ,shì wai dào jì 。 ,以 御 今 之 有 。 能 知 古 始 ,是 谓 道 纪 。

第十五章

gǔ zhī shàn w?i shì zhě ,wēi miào xuán tōng ,shēn bù kě 古 之 善 为 士 者 ,微 妙 玄 通 , 深 不 可 shí 。fū w?i bù kě shí ,gù qiáng w?i zhī r?ng : yù xī ru? 识 。夫 唯 不 可 识 ,故 强 为 之 容 : 豫 兮 若 dōng sha chuān ,y?u xī ru? wai sì lín ,yǎn xī qí ru? r?ng ?冬 涉 川 ,犹 兮 若 畏 四 邻 ,俨 兮 其 若 容 ,huàn xī ru? bīng zhī jiàng shì ,dūn xī qí ru? piáo ,kuàng

, 涣 兮 若 冰 之 将 释 ,敦 兮 其 若 朴 , 旷 5

xī qí ru? gǔ ,hún xī qí ru? zhu? 。dàn xī qí ru? hǎi ;b? 兮 其 若 谷 ,浑 兮 其 若 浊 。澹 兮 其 若 海 ;泊 xī ru? wú zhǐ 。shú n?ng zhu? yǐ jìng zhī xú qīng ?shú n?ng 兮 若 无 止 。孰 能 浊 以 静 之 徐 清 ?孰 能 ān yǐ jiǔ d?ng zhī xú shēng ?bǎo cǐ dào zhě bù yù yíng , 安 以 久 动 之 徐 生 ?保 此 道 者 不 欲 盈 , fū w?i bù yíng ,gù n?ng bì bù xīn ch?ng 。

夫 唯 不 盈 ,故 能 蔽 不 新 成 。

第十六章

zhì xū jí ,shǒu jìng dǔ (dǔ)。wàn wù bìng zu? ,wú yǐ guān 致 虚 极 , 守 静 笃 (dǔ)。万 物 并 作 ,吾 以 观 fù 。fū wù yún yún ,ga fù guī qí gēn 。guī gēn yuē jìng 复 。夫 物 芸 芸 ,各 复 归 其 根 。归 根 曰 静 ,shì wai fù mìng 。fù mìng yuē cháng ,zhī cháng yuē míng ,是 谓 复 命 。复 命 曰 常 ,知 常 曰 明 。bù zhī cháng ,wàng zu? xiōng 。zhī cháng r?ng ,r?ng nǎi 。不 知 常 , 妄 作 凶 。知 常 容 , 容 乃 gōng ,gōng nǎi wáng ,wáng nǎi tiān ,tiān nǎi dào ,dào nǎi

?公 , 公 乃 王 , 王 乃 天 , 天 乃 道 ,道 乃 jiǔ ,m?i shēn bù dài 。

久 ,没 身 不 殆 。

第十七章

tài shàng ,xià zhī yǒu zhī ,qí cì qīn ?r yù zhī ,qí cì wai

太 上 ,下 知 有 之 ,其 次 亲 而 誉 之 ,其 次 畏 zhī ,qí cì wǔ zhī 。xìn bù zú yān ,yǒu bù xìn yān 。yōu 之 ,其 次 侮 之 。信 不 足 焉 ,有 不 信 焉 。悠 xī qí guì yán ,gōng ch?ng shì suì ,bǎi xìng jiē wai wǒ zì 兮 其 贵 言 , 功 成 事 遂 ,百 姓 皆 谓 我 自 rán 。

然 。

6

第十八章

dà dào fai ,yǒu r?n yì ;huì zhì chū ,yǒu dà wěi ;liù qīn 大 道 废 ,有 仁 义 ;慧 智 出 ,有 大 伪 ;六 亲 bù h? ,yǒu xiào cí ;gu? jiā hūn luàn ,yǒu zhōng ch?n 不 和 ,有 孝 慈 ;国 家 昏 乱 ,有 忠 臣

第十九章

ju? shang qì zhì ,mín lì bǎi bai ;ju? r?n qì yì ,mín fù 绝 圣 弃 智 ,民 利 百 倍 ;绝 仁 弃 义 ,民 复 xiào cí ;ju? qiǎo qì lì ,dào z?i wú yǒu 。cǐ sān zhě yǐ ?孝 慈 ;绝 巧 弃 利 ,盗 贼 无 有 。此 三 者 以 w?i w?n bù zú ,gù lìng yǒu suǒ shǔ 。xiàn sù bào piáo ,shǎo

为 文 不 足 ,故 令 有 所 属 。 见 素 抱 朴 , 少 sī guǎ yù 。

私 寡 欲 。

第二十章

ju? xu? wú yōu ,w?i zhī yǔ ā ,xiāng qù jǐ h? ?shàn zhī yǔ 绝 学 无 忧 ,唯 之 与 阿, 相 去 几 何 ? 善 之 与 a ,xiāng qù ru? h? ?r?n zhī suǒ wai ,bù kě bù wai 。huāng 恶, 相 去 若 何 ?人 之 所 畏 ,不 可 不 畏 。 荒 xī qí wai yāng zāi !zh?ng r?n xī xī ,rú xiǎng tài láo ,rú 兮 其 未 央 哉 ! 众 人 熙 熙 ,如 享 太 牢 ,如 chūn dēng tái 。wǒ dú b? xī qí wai zhào ,rú yīng ?r zhī ?春 登 台 。我 独 泊 兮 其 未 兆 ,如 婴 儿 之 wai hái ;lěi lěi xī ,ru? wú suǒ guī 。zh?ng r?n jiē yǒu 未 孩 ;累 累 兮 ,若 无 所 归 。 众 人 皆 有 yú ,?r wǒ dú ru? yí 。wǒ yú r?n zhī xīn yě zāi ! dùn dùn 余 ,而 我 独 若 遗 。我 愚 人 之 心 也 哉 ! 沌 沌 xī ,sú r?n zhāo zhāo ,wǒ dú hūn hūn 。sú r?n chá chá ,wǒ 兮 ,俗 人 昭 昭 ,我 独 昏 昏 。俗 人 察 察 ,我 dú man man 。dàn xī qí ru? hǎi ,huǎng xī ru? wú zhǐ 。zh?ng 独 闷 闷 。澹 兮 其 若 海 , 恍 兮 若 无 止 。 众 r?n jiē yǒu yǐ ,?r wǒ dú wán sì bǐ 。wǒ dú ( yù ) yì yú 7

人 皆 有 以 ,而 我 独 顽 似 鄙 。我 独 ( 欲 ) 异 于 r?n ,?r guì sì mǔ 。

人 ,而 贵 食 母 。

第二十一章

kǒng d? zhī r?ng ,w?i dào shì c?ng 。dào zhī w?i wù ,w?i ?孔 德 之 容 ,惟 道 是 从 。道 之 为 物 ,惟 huǎng w?i hū 。hū xī huǎng xī ,qí zhōng yǒu xiàng ;huǎng 恍 惟 惚 。惚 兮 恍 兮 ,其 中 有 象 ; 恍 xī hū xī ,qí zhōng yǒu wù 。yǎo (yǎo) xī míng xī ,qí zhōng

兮 惚 兮 ,其 中 有 物 。窈 (yǎo) 兮 冥 兮 ,其 中 yǒu jīng ;qí jīng shan zhēn ,qí zhōng yǒu xìn 。zì jīn jí 有 精 ;其 精 甚 真 ,其 中 有 信 。自 今 及 gǔ ,qí míng bù qù ,yǐ yua zh?ng fǔ 。wú h? yǐ zhī zh?ng 古 ,其 名 不 去 ,以 阅 众 甫 。吾 何 以 知 众 fǔ zhī zhuàng zāi ?yǐ cǐ 。

甫 之 状 哉 ?以 此 。

第二十二章

qǔ z? quán ,wǎng z? zhí ,wā z? yíng ,bì z? xīn ,shǎo z? 曲 则 全 , 枉 则 直 ,洼 则 盈 ,敝 则 新 , 少 则 de ,duō z? hu? 。shì yǐ shang r?n bào yī w?i tiān xià shì 得 ,多 则 惑 。是 以 圣 人 抱 一 为 天 下 式 。bù zì xiàn gù míng ,bù zì shì gù zhāng ,bù zì fá gù yǒu 。不 自 见 故 明 ,不 自 是 故 彰 ,不 自 伐 故 有 gōng ,bù zì jīn gù cháng 。fū w?i bù zhēng ,gù tiān xià ?功 ,不 自 矜 故 长 。夫 唯 不 争 ,故 天 下 m? n?ng yǔ zhī zhēng 。gǔ zhī suǒ wai qǔ z? quán zhě ,qǐ 莫 能 与 之 争 。古 之 所 谓 曲 则 全 者 ,岂 xū yán zāi !ch?ng quán ?r guī zhī 。

虚 言 哉 ! 诚 全 而 归 之 。

第二十三章

xī yán zì rán 。gù piāo fēng bù zhōng zhāo ,zh?u yǔ bù zhō 8

ng

希 言 自 然 。故 飘 风 不 终 朝 , 骤 雨 不 终 rì 。shú wai cǐ zhě ?tiān dì 。tiān dì shàng bù n?ng jiǔ 日 。孰 为 此 者 ? 天 地 。 天 地 尚 不 能 久 ,?r kuàng yú r?n hū ?gù c?ng shì yú dào zhě t?ng yú dào ,而 况 于 人 乎 ?故 从 事 于 道 者 同 于 道 ,d? zhě t?ng yú d? ,shī zhě t?ng yú shī 。t?ng yú dào zhě ,德 者 同 于 德 ,失 者 同 于 失 。 同 于 道 者 ,dào yì la de zhī ;t?ng yú d? zhě ,d? yì la de zhī ;t?ng ,道 亦 乐 得 之 ; 同 于 德 者 ,德 亦 乐 得 之 ; 同 yú shī zhě ,shī yì la de zhī 。 xìn bù zú yān ,yǒu bù xìn 于 失 者 ,失 亦 乐 得 之 。 信 不 足 焉 ,有 不 信 yān 。

焉 。

第二十四章

qǐ zhě bù lì ,kuà zhě bù xíng ,zì xiàn zhě bù míng ,zì shì

企 者 不 立 ,跨 者 不 行 ,自 见 者 不 明 ,自 是 zhě bù zhāng ,zì fá zhě wú gōng ,zì jīn zhě bù zhǎng 。qí 者 不 彰 ,自 伐 者 无 功 ,自 矜 者 不 长 。其 zài dào yě ,yuē yú shí zhuì xíng 。wù hu? a zhī ,gù yǒu 在 道 也 ,曰 余 食 赘 行 。物 或 恶之 ,故 有 dào zhě bù chǔ 。

道 者 不 处 。

第二十五章

yǒu wù hùn ch?ng ,xiān tiān dì shēng 。jì xī liáo xī ,dú 有 物 混 成 , 先 天 地 生 。寂 兮 寥 兮 ,独 lì bù gǎi ,zhōu xíng ?r bù dài ,kě yǐ w?i tiān xià mǔ 。 立 不 改 , 周 行 而 不 殆 ,可 以 为 天 下 母 。 wú bù zhī qí míng ,zì zhī yuē dào ,qiáng w?i zhī míng yuē 吾 不 知 其 名 ,字 之 曰 道 , 强 为 之 名 曰 dà 。dà yuē shì ,shì yuē yuǎn ,yuǎn yuē fǎn 。gù dào dà 大 。大 曰 逝 ,逝 曰 远 , 远 曰 反 。故 道 大 9

,tiān dà ,dì dà ,r?n yì dà 。yù zhōng yǒu sì dà ,?r r?n , 天 大 ,地 大 ,人 亦 大 。域 中 有 四 大 ,而 人 jū qí yī yān 。r?n fǎ dì ,dì fǎ tiān ,tiān fǎ dào ,dào fǎ 居 其 一 焉 。人 法 地 ,地 法 天 , 天 法 道 ,道 法 zì rán 。

自 然 。

第二十六章

zh?ng w?i qīng gēn ,jìng w?i zào jūn 。shì yǐ shang r?n 重 为 轻 根 , 静 为 躁 君 。是 以 圣 人 zhōng rì xíng ,bù lí zī zh?ng 。suī yǒu r?ng guān ,yàn chǔ 终 日 行 ,不 离 辎 重 。虽 有 荣 观 ,燕 处 chāo rán 。nài h? wàn shang zhī zhǔ ,?r yǐ shēn qīng tiān ?超 然 。奈 何 万 乘 之 主 ,而 以 身 轻 天 xià ?qīng z? shī běn ,zào z? shī jūn 。

下 ? 轻 则 失 本 ,躁 则 失 君 。

第二十七章

shàn xíng wú zh? jì ,shàn yán wú xiá zh? ;shàn shǔ bù y?ng ?善 行 无 辙 迹 , 善 言 无 瑕 谪 ; 善 数 不 用 ch?u ca ;shàn bì wú guān jiàn ,?r bù kě kāi ,shàn ji? wú ?筹 策 ; 善 闭 无 关 楗 ,而 不 可 开 , 善 结 无 sh?ng yuē ,?r bù kě jiě 。shì yǐ shang r?n cháng shàn jiù 绳 约 ,而 不 可 解 。是 以 圣 人 常 善 救 r?n ,gù wú qì r?n ;cháng shàn jiù wù ,gù wú qì wù ,shì wai

人 ,故 无 弃 人 ; 常 善 救 物 ,故 无 弃 物 ,是 谓 xí míng 。gù shàn r?n zhě ,bù shàn r?n zhī shī ;bù shàn 袭 明 。故 善 人 者 ,不 善 人 之 师 ;不 善 r?n zhě ,shàn r?n zhī zī 。bù guì qí shī ,bù ài qí zī ,suī

人 者 , 善 人 之 资 。不 贵 其 师 ,不 爱 其 资 ,虽 zhì dà mí ,shì wai yào miào 。

智 大 迷 ,是 谓 要 妙 。

10

第二十八章

zhī qí xi?ng ,shǒu qí cí ,w?i tiān xià xī 。w?i tiān xià 知 其 雄 , 守 其 雌 ,为 天 下 溪 。为 天 下 xī ,cháng d? bù lí ,fù guī yú yīng ?r 。zhī qí bái ,shǒu 溪 , 常 德 不 离 ,复 归 于 婴 儿 。知 其 白 , 守 qí hēi ,w?i tiān xià shì 。w?i tiān xià shì ,cháng d? bù 其 黑 ,为 天 下 式 。为 天 下 式 , 常 德 不 ta ,fù guī yú wú jí 。zhī qí r?ng ,shǒu qí rǔ ,w?i tiān 忒 ,复 归 于 无 极 。知 其 荣 , 守 其 辱 ,为 天 xià gǔ 。w?i tiān xià gǔ ,cháng d? nǎi zú ,fù guī yú piáo 下 谷 。为 天 下 谷 , 常 德 乃 足 ,复 归 于 朴 。piáo sàn z? w?i qì , shang r?n y?ng zhī ,z? w?i guān 。 朴 散 则 为 器 , 圣 人 用 之 ,则 为 官 zhǎng ,gù dà zhì bù gē 。

长 ,故 大 制 不 割 。

第二十九章

jiāng yù qǔ tiān xià ?r w?i zhī ,wú jiàn qí bù d? yǐ 。tiān 将 欲 取 天 下 而 为 之 ,吾 见 其 不 得 已 。 天 xià sh?n qì ,bù kě w?i yě 。w?i zhě bài zhī ,zhí zhě shī 下 神 器 ,不 可 为 也 。为 者 败 之 ,执 者 失 zhī 。shì yǐ shang r?n wú w?i ,gù wú bài ;wú zhí ,gù wú 之 。是 以 圣 人 无 为 ,故 无 败 ;无 执 ,故 无 shī 。gù wù hu? xíng hu? suí ,hu? xū hu? chuī 。hu? qiáng 失 。故 物 或 行 或 随 ,或 嘘 或 吹 。或 强 hu? l?i ,hu? cu? hu? huī (huī)。shì yǐ shang r?n qù shan 或 羸 ,或 挫 或 隳 (huī)。是 以 圣 人 去 甚 ,qù shē ,qù tài 。

,去 奢 ,去 泰 。

第三十章

yǐ dào zuǒ r?n zhǔ zhě ,bù yǐ bīng qiáng tiān xià 。qí shì 以 道 佐 人 主 者 ,不 以 兵 强 天 下 。其 事 hǎo huán 。shī zhī suǒ chǔ ,jīng jí shēng yān 。dà jūn zhī 好 还 。师 之 所 处 , 荆 棘 生 焉 。大 军 之 11

h?u ,bì yǒu xiōng nián 。shàn yǒu guǒ ?r yǐ ,bù gǎn yǐ qǔ 后 ,必 有 凶 年 。 善 有 果 而 已 ,不 敢 以 取 qiáng 。guǒ ?r wù jīn ,guǒ ?r wù fá ,guǒ ?r wù jiāo ,guǒ 强 。果 而 勿 矜 ,果 而 勿 伐 ,果 而 勿 骄 ,果 ?r bù d? yǐ ,guǒ ?r wù qiáng 。wù zhuàng z? lǎo ,shì wai 而 不 得 已 ,果 而 勿 强 。物 壮 则 老 ,是 谓 bù dào ,bù dào zǎo yǐ 。

不 道 ,不 道 早 已 。

第三十一章

fū jiā bīng zhě ,bù xiáng zhī qì ,wù hu? a zhī ,gù yǒu dào

夫 佳 兵 者 ,不 祥 之 器 ,物 或 恶之 ,故 有 道 zhě bù chǔ 。jūn zǐ jū z? guì zuǒ ,y?ng bīng z? guì y?u 者 不 处 。君 子 居 则 贵 左 , 用 兵 则 贵 右 。bīng zhě ,bù xiáng zhī qì ,fēi jūn zǐ zhī qì ,bù d? yǐ 。 兵 者 ,不 祥 之 器 ,非 君 子 之 器 ,不 得 已 ?r y?ng zhī ,tián dàn w?i shàng 。shang ?r bù měi ,?r měi 而 用 之 , 恬 淡 为 上 。 胜 而 不 美 ,而 美 zhī zhě ,shì la shā r?n 。fū la shā r?n zhě ,z? bù kě yǐ 之 者 ,是 乐 杀 人 。夫 乐 杀 人 者 ,则 不 可 以 d? zhì yú tiān xià yǐ 。jí shì shàng zuǒ ,xiōng shì shàng 得 志 于 天 下 矣 。吉 事 尚 左 , 凶 事 尚 y?u 。piān jiàng jūn jū zuǒ ,shàng jiàng jūn jū y?u ,yán 右 。 偏 将 军 居 左 , 上 将 军 居 右 ,言 yǐ sāng lǐ chǔ zhī 。shā r?n zhī zh?ng ,yǐ āi bēi qì zhī 以 丧 礼 处 之 。杀 人 之 众 ,以 哀 悲 泣 之 ,zhàn shang ,yǐ sāng lǐ chǔ zhī 。

, 战 胜 ,以 丧 礼 处 之 。

第三十二章

dào cháng wú míng ,piáo suī xiǎo ,tiān xià m? n?ng ch?n 道 常 无 名 , 朴 虽 小 , 天 下 莫 能 臣 yě 。h?u wáng ru? n?ng shǒu zhī ,wàn wù jiāng zì bīn 。tiān 也 。侯 王 若 能 守 之 ,万 物 将 自 宾 。 天 12

dì xiāng h? ,yǐ jiàng gān lù ,mín m? zhī lìng ?r zì jūn 地 相 合 ,以 降 甘 露 ,民 莫 之 令 而 自 均 。shǐ zhì yǒu míng ,míng yì jì yǒu ,fū yì jiāng zhī zhǐ 。始 制 有 名 , 名 亦 既 有 ,夫 亦 将 知 止 ,zhī zhǐ suǒ yǐ bù dài 。 pì dào zhī zài tiān xià ,y?u ,知 止 所 以 不 殆 。 譬 道 之 在 天 下 ,犹 chuān gǔ zhī yú jiāng hǎi 。

川 谷 之 于 江 海 。

第三十三章

zhī r?n zhě zhì ,zì zhī zhě míng 。shang r?n zhě yǒu lì 知 人 者 智 ,自 知 者 明 。 胜 人 者 有 力 ,zì shang zhě qiáng 。zhī zú zhě fù 。qiáng xíng zhě yǒu ,自 胜 者 强 。知 足 者 富 。 强 行 者 有 zhì 。bù shī qí suǒ zhě jiǔ 。sǐ ?r bù wáng zhě sh?u 。 志 。不 失 其 所 者 久 。死 而 不 亡 者 寿 。

第三十四章

dà dào fàn xī ,qí kě zuǒ y?u 。wàn wù shì zhī ?r shēng , 大 道 泛 兮 ,其 可 左 右 。万 物 恃 之 而 生 , ?r bù cí ,gōng ch?ng bù míng yǒu 。yī yǎng wàn wù ?r bù 而 不 辞 , 功 成 不 名 有 。衣 养 万 物 而 不 w?i zhǔ ,cháng wú yù ,kě míng yú xiǎo ;wàn wù guī yān ?r 为 主 , 常 无 欲 ,可 名 于 小 ;万 物 归 焉 而 bù w?i zhǔ ,kě míng w?i dà 。yǐ qí zhōng bù zì wai dà ,gù 不 为 主 ,可 名 为 大 。以 其 终 不 自 为 大 ,故 n?ng ch?ng qí dà 。

?能 成 其 大 。

第三十五章

zhí dà xiàng ,tiān xià wǎng 。wǎng ?r bù hài ,ān píng tài 执 大 象 , 天 下 往 。 往 而 不 害 ,安 平 太 。la yǔ ěr ,gu? ka zhǐ 。dào zhī chū kǒu ,dàn hū qí wú wai 。乐 与 饵 ,过 客 止 。道 之 出 口 ,淡 乎 其 无 味 ,shì zhī bù zú jiàn ,tīng zhī bù zú w?n ,y?ng zhī bù kě 13

,视 之 不 足 见 , 听 之 不 足 闻 , 用 之 不 可 jì 。

既 。

第三十六章

jiāng yù xī (sha) zhī ,bì gù zhāng zhī ;jiāng yù ru? zhī 将 欲 歙 (sha) 之 ,必 固 张 之 ; 将 欲 弱 之 ,bì gù qiáng zhī ;jiāng yù fai zhī ,bì gù xīng zhī ;jiāng

,必 固 强 之 ; 将 欲 废 之 ,必 固 兴 之 ; 将 yù du? zhī ,bì gù yǔ zhī 。shì wai wēi míng 。r?u ru? shang 欲 夺 之 ,必 固 与 之 。是 谓 微 明 。柔 弱 胜 gāng qiáng 。yú bù kě tuō yú yuān ,gu? zhī lì qì bù kě yǐ ?刚 强 。鱼 不 可 脱 于 渊 ,国 之 利 器 不 可 以 shì r?n 。

示 人 。

第三十七章

dào cháng wú w?i ,?r wú bù w?i 。h?u wáng ru? n?ng shǒu 道 常 无 为 ,而 无 不 为 。侯 王 若 能 守 zhī ,wàn wù jiāng zì huà 。huà ?r yù zu? ,wú jiāng zhan 之 ,万 物 将 自 化 。化 而 欲 作 ,吾 将 镇 zhī yǐ wú míng zhī piáo 。wú míng zhī piáo ,fū yì jiāng 之 以 无 名 之 朴 。无 名 之 朴 ,夫 亦 将 wú yù 。bù yù yǐ jìng ,tiān xià jiāng zì dìng 。

无 欲 。不 欲 以 静 , 天 下 将 自 定 。

第三十八章

shàng d? bù d? ,shì yǐ yǒu d? ;xià d? bù shī d? ,shì yǐ 上 德 不 德 ,是 以 有 德 ;下 德 不 失 德 ,是 以 wú d? 。shàng d? wú w?i ?r wú yǐ w?i ;xià d? w?i zhī ?r 无 德 。 上 德 无 为 而 无 以 为 ;下 德 为 之 而 yǒu yǐ w?i 。shàng r?n w?i zhī ?r wú yǐ w?i ;shàng yì w?i 有 以 为 。 上 仁 为 之 而 无 以 为 ; 上 义 为 zhī ?r yǒu yǐ w?i 。shàng lǐ w?i zhī ?r m? zhī yìng , z? 14

之 而 有 以 为 。 上 礼 为 之 而 莫 之 应 , 则 rǎng bì ?r rēng zhī 。gù shī dào ?r h?u d? ,shī d? ?r h?u ?攘 臂 而 扔 之 。故 失 道 而 后 德 ,失 德 而 后 r?n ,shī r?n ?r h?u yì ,shī yì ?r h?u lǐ 。fū lǐ zhě ,zhōng

仁 ,失 仁 而 后 义 ,失 义 而 后 礼 。夫 礼 者 , 忠 xìn zhī báo ,?r luàn zhī shǒu 。qián shí zhě ,dào zhī huá 信 之 薄 ,而 乱 之 首 。 前 识 者 ,道 之 华 ,?r yú zhī shǐ 。shì yǐ dà zhàng fū chǔ qí h?u ,bù jū qí ,而 愚 之 始 。是 以 大 丈 夫 处 其 厚 ,不 居 其 báo ;chǔ qí shí ,bù jū qí huá 。gù qù bǐ qǔ cǐ 。 薄 ;处 其 实 ,不 居 其 华 。故 去 彼 取 此 。

第三十九章

xī zhī d? yī zhě ,tiān d? yī yǐ qīng ,dì d? yī yǐ níng , 昔 之 得 一 者 , 天 得 一 以 清 ,地 得 一 以 宁 , sh?n d? yī yǐ líng ,gǔ d? yī yǐ yíng ,wàn wù d? yī yǐ shēng

?神 得 一 以 灵 ,谷 得 一 以 盈 ,万 物 得 一 以 生 ,h?u wáng d? yī yǐ w?i tiān xià zhang 。qí zhì zhī ,tiān ,侯 王 得 一 以 为 天 下 正 。其 致 之 , 天 wú yǐ qīng jiāng kǒng lia ,dì wú yǐ níng jiāng kǒng fai 无 以 清 将 恐 裂 ,地 无 以 宁 将 恐 废 ,sh?n wú yǐ líng jiāng kǒng xiē ,gǔ wú yǐ yíng jiāng kǒng , 神 无 以 灵 将 恐 歇 ,谷 无 以 盈 将 恐 ji? ,wàn wù wú yǐ shēng jiāng kǒng mia ,h?u wáng wú yǐ guì 竭 ,万 物 无 以 生 将 恐 灭 ,侯 王 无 以 贵 gāo jiāng kǒng juě 。gù guì yǐ jiàn w?i běn ,gāo yǐ xià 高 将 恐 蹶 。故 贵 以 贱 为 本 ,高 以 下 w?i jī 。shì yǐ h?u wáng zì chēng gū 、guǎ 、bù gǔ 。cǐ 为 基 。是 以 侯 王 自 称 孤 、寡 、不 谷 。此 fēi yǐ jiàn w?i běn xi? ?fēi hū ?gù zhì shù yú wú yú ,bù 非 以 贱 为 本 邪 ?非 乎 ?故 致 数 舆 无 舆 ,不 yù lù lù rú yù ,lu? lu? rú shí 。

欲 琭 琭 如 玉 ,珞 珞 如 石 。

15

第四十章

fǎn zhě dào zhī d?ng ,ru? zhě dào zhī y?ng 。tiān xià wàn 反 者 道 之 动 ,弱 者 道 之 用 。 天 下 万 wù shēng yú yǒu ,yǒu shēng yú wú 。

物 生 于 有 ,有 生 于 无 。

第四十一章

shàng shì w?n dào ,qín ?r xíng zhī ;zhōng shì w?n dào ,ru?

上 士 闻 道 ,勤 而 行 之 ; 中 士 闻 道 ,若 cún ru? wáng ;xià shì w?n dào ,dà xiào zhī 。bù xiào ,bù 存 若 亡 ;下 士 闻 道 ,大 笑 之 。不 笑 ,不 zú yǐ w?i dào 。gù jiàn yán yǒu zhī ,míng dào ru? mai ,jìn 足 以 为 道 。故 建 言 有 之 , 明 道 若 昧 ,进 dào ru? tuì ,yí dào ru? lai ,shàng d? ru? gǔ ,dà bái ru? 道 若 退 ,夷 道 若 类 , 上 德 若 谷 ,大 白 若 rǔ ,guǎng d? ru? bù zú ,jiàn d? ru? tōu ,zhì zhēn ru? yú 辱 , 广 德 若 不 足 , 建 德 若 偷 ,质 真 若 渝 ,dà fāng wú yú ,dà qì wǎn ch?ng ,dà yīn xī shēng ,dà xiàng

,大 方 无 隅 ,大 器 晚 成 ,大 音 希 声 ,大 象 wú xíng ,dào yǐn wú míng 。fū w?i dào ,shàn dài qiě ch?ng 无 形 ,道 隐 无 名 。夫 唯 道 , 善 贷 且 成

第四十二章

dào shēng yī ,yī shēng ar ,ar shēng sān ,sān shēng wàn wù 道 生 一 ,一 生 二 ,二 生 三 ,三 生 万 物 。wàn wù fù yīn ?r bào yáng ,chōng qì yǐ w?i h? 。r?n zhī 。万 物 负 阴 而 抱 阳 , 冲 气 以 为 和 。人 之 suǒ a ,w?i gū 、guǎ 、bù gǔ ,?r wáng gōng yǐ w?i chēng 。 所 恶,唯 孤 、寡 、不 谷 ,而 王 公 以 为 称 。 gù wù hu? sǔn zhī ?r yì ,hu? yì zhī ?r sǔn 。r?n zhī suǒ 故 物 或 损 之 而 益 ,或 益 之 而 损 。人 之 所 jiào ,wǒ yì jiào zhī 。qiáng liáng zhě bù d? qí sǐ ,wú jiā 16

ng

?教 ,我 亦 教 之 。 强 梁 者 不 得 其 死 ,吾 将 yǐ w?i jiào fù 。

以 为 教 父 。

第四十三章

tiān xià zhī zhì r?u ,chí chěng tiān xià zhī zhì jiān 。 ?天 下 之 至 柔 ,驰 骋 天 下 之 至 坚 。 wú yǒu rù wú jiàn ,wú shì yǐ zhī wú w?i zhī yǒu yì 。bù 无 有 入 无 间 ,吾 是 以 知 无 为 之 有 益 。不 yán zhī jiào ,wú w?i zhī yì ,tiān xià xī jí zhī 。 言 之 教 ,无 为 之 益 , 天 下 稀 及 之 。

第四十四章

míng yǔ shēn shú qīn ?shēn yǔ hu? shú duō ?de yǔ wáng shú ?名 与 身 孰 亲 ? 身 与 货 孰 多 ?得 与 亡 孰 bìng ? shì gù shan ài bì dà fai ,duō cáng bì h?u wáng , ?病 ? 是 故 甚 爱 必 大 费 ,多 藏 必 厚 亡 , zhī zú bù rǔ ,zhī zhǐ bù dài ,kě yǐ cháng jiǔ 。

知 足 不 辱 ,知 止 不 殆 ,可 以 长 久 。

第四十五章

dà ch?ng ru? quē ,qí y?ng bù bì 。dà yíng ru? chōng ,qí 大 成 若 缺 ,其 用 不 弊 。大 盈 若 冲 ,其 y?ng bù qi?ng 。dà zhí ru? qū ,dà qiǎo ru? zhuō ,dà biàn ?用 不 穷 。大 直 若 屈 ,大 巧 若 拙 ,大 辩 ru? na 。zào shang hán ,jìng shang ra 。qīng jìng w?i tiān 若 讷 。躁 胜 寒 , 静 胜 热 。 清 静 为 天 xià zhang 。

下 正 。

第四十六章

tiān xià yǒu dào ,qua zǒu mǎ yǐ fan 。 tiān xià wú dào ?天 下 有 道 ,却 走 马 以 粪 。 天 下 无 道 ,r?ng mǎ shēng yú jiāo 。 hu? m? dà yú bù zhī zú ;jiù m? 17

, 戎 马 生 于 郊 。 祸 莫 大 于 不 知 足 ;咎 莫 dà yú yù de 。gù zhī zú zhī zú ,cháng zú yǐ 。

大 于 欲 得 。故 知 足 之 足 , 常 足 矣 。

第四十七章

bù chū hù ,zhī tiān xià ;bù kuī yǒu ,jiàn tiān dào 。qí 不 出 户 ,知 天 下 ;不 窥 牖 , 见 天 道 。其 chū mí yuǎn ,qí zhī mí shǎo 。shì yǐ shang r?n bù xíng ?r 出 弥 远 ,其 知 弥 少 。是 以 圣 人 不 行 而 zhī ,bú jiàn ?r míng ,bù w?i ?r ch?ng 。

知 ,不 见 而 名 ,不 为 而 成 。

第四十八章

w?i xu? rì yì ,w?i dào rì sǔn ,sǔn zhī y?u sǔn ,yǐ zhì yú 为 学 日 益 ,为 道 日 损 ,损 之 又 损 ,以 至 于 wú w?i ,wú w?i ?r wú bù w?i 。qǔ tiān xià cháng yǐ wú shì 无 为 ,无 为 而 无 不 为 。取 天 下 常 以 无 事 ,jí qí yǒu shì ,bù zú yǐ qǔ tiān xià 。

,及 其 有 事 ,不 足 以 取 天 下 。

第四十九章

shang r?n wú cháng xīn ,yǐ bǎi xìng xīn w?i xīn 。shàn zhě 圣 人 无 常 心 ,以 百 姓 心 为 心 。 善 者 wú shàn zhī ,bù shàn zhě wú yì shàn zhī ,d? shàn 。xìn zhě 吾 善 之 ,不 善 者 吾 亦 善 之 ,德 善 。信 者 wú xìn zhī ,bù xìn zhě ,wú yì xìn zhī ,d? xìn 。shang r?n 吾 信 之 ,不 信 者 ,吾 亦 信 之 ,德 信 。 圣 人 zài tiān xià chù chù ,w?i tiān xià hún qí xīn ,bǎi xìng 在 天 下 怵 怵 ,为 天 下 浑 其 心 ,百 姓 jiē zhù qí ěr mù ,shang r?n jiē hái zhī 。

皆 注 其 耳 目 , 圣 人 皆 孩 之 。

第五十章

chū shēng rù sǐ 。shēng zhī tú ,shí yǒu sān ;sǐ zhī tú , 出 生 入 死 。 生 之 徒 ,十 有 三 ;死 之 徒 , 18

shí yǒu sān ;r?n zhī shēng ,d?ng zhī sǐ dì ,yì shí yǒu sān

十 有 三 ;人 之 生 , 动 之 死 地 ,亦 十 有 三 。fū h? gù ?yǐ qí shēng shēng zhī h?u 。gài w?n shàn sha 。夫 何 故 ?以 其 生 生 之 厚 。盖 闻 善 摄 shēng zhě ,lù xíng bù yù sì (sì) hǔ ,r?n jūn bù pī jiá bīng

生 者 ,陆 行 不 遇 兕 (sì) 虎 ,人 军 不 被 甲 兵 ;sì wú suǒ t?u qí jiǎo ,hǔ wú suǒ cu? qí zhǎo ,bīng wú suǒ

;兕 无 所 投 其 角 ,虎 无 所 措 其 爪 , 兵 无 所 r?ng qí ran 。fū h? gù ?yǐ qí wú sǐ dì 。

?容 其 刃 。夫 何 故 ?以 其 无 死 地 。

第五十一章

dào shēng zhī ,d? xù zhī ,wù xíng zhī ,shì ch?ng zhī 。shì

道 生 之 ,德 畜 之 ,物 形 之 ,势 成 之 。是 yǐ wàn wù m? bù zūn dào ?r guì d? 。dào zhī zūn ,d? zhī 以 万 物 莫 不 尊 道 而 贵 德 。道 之 尊 ,德 之 guì ,fū m? zhī mìng ?r cháng zì rán 。gù dào shēng zhī , 贵 ,夫 莫 之 命 而 常 自 然 。故 道 生 之 , d? xù zhī 。cháng zhī yù zhī ,tíng zhī dú zhī ,yǎng zhī 德 畜 之 。 长 之 育 之 , 亭 之 毒 之 , 养 之 fù zhī 。shēng ?r bù yǒu ,w?i ?r bù shì , cháng ?r bù zǎi 覆 之 。 生 而 不 有 ,为 而 不 恃 , 长 而 不 宰 。shì wai xuán d? 。

。是 谓 玄 德 。

第五十二章

tiān xià yǒu shǐ ,yǐ w?i tiān xià mǔ 。jì de qí mǔ ,yǐ zhī ?天 下 有 始 ,以 为 天 下 母 。既 得 其 母 ,以 知 qí zǐ ;jì zhī qí zǐ ,fù shǒu qí mǔ ,m?i shēn bù dài 。sāi 其 子 ;既 知 其 子 ,复 守 其 母 ,没 身 不 殆 。塞 qí duì ,bì qí m?n ,zhōng shēn bù qín ;kāi qí duì ,jì qí 19

其 兑 ,闭 其 门 , 终 身 不 勤 ;开 其 兑 ,济 其 shì ,zhōng shēn bù jiù 。jiàn xiǎo yuē míng ,shǒu r?u yuē 事 , 终 身 不 救 。 见 小 曰 明 , 守 柔 曰 qiáng 。y?ng qí guāng ,fù guī qí míng ,wú yí shēn yāng , 强 。 用 其 光 ,复 归 其 明 ,无 遗 身 殃 , shì w?i xí cháng 。

是 为 习 常 。

第五十三章

shǐ wǒ jia rán yǒu zhī ,xíng yú dà dào ,w?i shī shì wai 使 我 介 然 有 知 , 行 于 大 道 ,唯 施 是 畏 。dà dào shan yí ,?r mín hǎo jìng 。cháo shan chú ,tián 。大 道 甚 夷 ,而 民 好 径 。 朝 甚 除 , 田 shan wú ,cāng shan xū ;fú w?n cǎi ,dài lì jiàn ,yàn yǐn ?甚 芜 , 仓 甚 虚 ;服 文 彩 ,带 利 剑 ,厌 饮 shí ,cái hu? yǒu yú 。shì w?i dào kuā 。fēi dào yě zāi ﹗ 食 ,财 货 有 余 。是 为 盗 夸 。非 道 也 哉 ﹗

第五十四章

shàn jiàn zhě bù bá ,shàn bào zhě bù tuō ,zǐ sūn yǐ jì sì ?善 建 者 不 拔 , 善 抱 者 不 脱 ,子 孙 以 祭 祀 bù chu? 。 xiū zhī yú shēn ,qí d? nǎi zhēn ;xiū zhī yú 不 辍 。 修 之 于 身 ,其 德 乃 真 ;修 之 于 jiā ,qí d? nǎi yú ;xiū zhī yú xiāng ,qí d? nǎi cháng ;xiū

家 ,其 德 乃 余 ;修 之 于 乡 ,其 德 乃 长 ;修 zhī yú gu? ,qí d? nǎi fēng ;xiū zhī yú tiān xià ,qí d? nǎi

之 于 国 ,其 德 乃 丰 ;修 之 于 天 下 ,其 德 乃 pǔ 。gù yǐ shēn guān shēn ,yǐ jiā guān jiā ,yǐ xiāng guān 普 。故 以 身 观 身 ,以 家 观 家 ,以 乡 观 xiāng ,yǐ gu? guān gu? ,yǐ tiān xià guān tiān xià 。wú h? 乡 ,以 国 观 国 ,以 天 下 观 天 下 。吾 何 yǐ zhī tiān xià rán zāi ?yǐ cǐ 。

以 知 天 下 然 哉 ?以 此 。

20

第五十五章

hán d? zhī h?u ,bǐ yú chì zǐ 。dú ch?ng bù shì (shì ),měng 含 德 之 厚 ,比 于 赤 子 。毒 虫 不 螫 (shì ), 猛 sh?u bù jù ,ju? (ju?) niǎo bù b? 。gǔ ru? jīn r?u ?r w? ?兽 不 据 ,攫 (ju?) 鸟 不 搏 。骨 弱 筋 柔 而 握 gù 。wai zhī pìn mǔ zhī h? ?r zuī (zuī) zu? ,jīng zhī zhì 固 。未 知 牝 牡 之 合 而 脧 (zuī) 作 , 精 之 至 yě 。zhōng rì hào ?r bù á ,h? zhī zhì yě 。zhī h? yuē cháng 也 。 终 日 号 而 不 嗄,和 之 至 也 。知 和 曰 常 ,zhī cháng yuē míng ,yì shēng yuē xiáng ,xīn shǐ qì yuē ,知 常 曰 明 ,益 生 曰 祥 ,心 使 气 曰 qiáng 。wù zhuàng z? lǎo ,wai zhī bù dào ,bù dào zǎo yǐ 强 。物 壮 则 老 ,谓 之 不 道 ,不 道 早 已

第五十六章

zhī zhě bù yán ,yán zhě bù zhī 。sāi qí duì ,bì qí m?n , 知 者 不 言 ,言 者 不 知 。塞 其 兑 ,闭 其 门 , cu? qí ruì ,jiě qí fēn ,h? qí guāng ,t?ng qí ch?n ,shì wai

挫 其 锐 ,解 其 纷 ,和 其 光 , 同 其 尘 ,是 谓 xuán t?ng 。gù bù kě de ?r qīn ,bù kě de ?r shū ;bù kě de ?玄 同 。故 不 可 得 而 亲 ,不 可 得 而 疏 ;不 可 得 ?r lì ,bù kě de ?r hài ;bù kě de ?r guì ,bù kě de ?r jiàn 而 利 ,不 可 得 而 害 ;不 可 得 而 贵 ,不 可 得 而 贱 。gù w?i tiān xià guì 。

。故 为 天 下 贵 。

第五十七章

yǐ zhang zhì gu? ,yǐ qí y?ng bīng ,yǐ wú shì qǔ tiān xià 以 正 治 国 ,以 奇 用 兵 ,以 无 事 取 天 下 。wú h? yǐ zhī qí rán zāi ?yǐ cǐ 。tiān xià duō jì huì , 。吾 何 以 知 其 然 哉 ?以 此 。 天 下 多 忌 讳 , ?r mín mí pín ;mín duō lì qì ,gu? jiā zī hūn ;r?n duō jì 而 民 弥 贫 ;民 多 利 器 ,国 家 滋 昏 ;人 多 技 21

qiǎo ,qí wù zī qǐ ;fǎ lìng zī zhāng ,dào z?i duō yǒu 。gù ?巧 ,奇 物 滋 起 ;法 令 滋 彰 ,盗 贼 多 有 。故 shang r?n yún :“wǒ wú w?i ?r mín zì huà ,wǒ hǎo jìng ?r 圣 人 云 :“我 无 为 而 民 自 化 ,我 好 静 而 mín zì zhang ,wǒ wú shì ?r mín zì fù ,wǒ wú yù ?r mín zì 民 自 正 ,我 无 事 而 民 自 富 ,我 无 欲 而 民 自 piáo 。”

?朴 。”

第五十八章

qí zhang man man ,qí mín chún chún ;qí zhang chá chá ,qí 其 政 闷 闷 ,其 民 淳 淳 ;其 政 察 察 ,其 mín quē quē 。hu? xī fú zhī suǒ yǐ ,fú xī hu? zhī suǒ fú 民 缺 缺 。祸 兮 福 之 所 倚 ,福 兮 祸 之 所 伏 。shú zhī qí jí ?qí wú zhang ,zhang fù w?i qí ,shàn fù w?i

。孰 知 其 极 ?其 无 正 , 正 复 为 奇 , 善 复 为 yāo ,r?n zhī mí ,qí rì gù jiǔ 。shì yǐ shang r?n fāng ?r 妖 ,人 之 迷 ,其 日 固 久 。是 以 圣 人 方 而 bù gē ,lián ?r bù guì ,zhí ?r bù sì ,guāng ?r bù yào 。 不 割 , 廉 而 不 刿 ,直 而 不 肆 , 光 而 不 耀 。

第五十九章

zhì r?n shì tiān ,m? ru? sa 。fū w?i sa ,shì wai zǎo fú 治 人 事 天 ,莫 若 啬 。夫 唯 啬 ,是 谓 早 服 ;zǎo fú wai zhī zh?ng jī d? ;zh?ng jī d? z? wú bù ka ,wú ;早 服 谓 之 重 积 德 ; 重 积 德 则 无 不 克 ,无 bù ka z? m? zhī qí jí ;m? zhī qí jí ,kě yǐ yǒu gu? ;yǒu 不 克 则 莫 知 其 极 ;莫 知 其 极 ,可 以 有 国 ;有 gu? zhī mǔ ,kě yǐ cháng jiǔ 。shì wai shēn gēn gù dǐ ,cháng

国 之 母 ,可 以 长 久 。是 谓 深 根 固 柢 , 长 shēng jiǔ shì zhī dào 。

生 久 视 之 道 。

22

第六十章

zhì dà gu? ,ru? pēng xiǎo xiān 。yǐ dào lì tiān xià ,qí 治 大 国 ,若 烹 小 鲜 。以 道 莅 天 下 ,其 guǐ bù sh?n ;fēi qí guǐ bù sh?n ,qí sh?n bù shāng r?n ;fēi

鬼 不 神 ;非 其 鬼 不 神 ,其 神 不 伤 人 ;非 qí sh?n bù shāng r?n ,shang r?n yì bù shāng r?n 。fū liǎng 其 神 不 伤 人 , 圣 人 亦 不 伤 人 。夫 两 bù xiāng shāng ,gù d? jiāo guī yān 。

不 相 伤 ,故 德 交 归 焉 。

第六十一章

dà gu? zhě xià liú ,tiān xià zhī jiāo ,tiān xià zhī pìn 大 国 者 下 流 , 天 下 之 交 , 天 下 之 牝 ,pìn cháng yǐ jìng shang mǔ ,yǐ jìng w?i xià 。gù dà gu? ,牝 常 以 静 胜 牡 ,以 静 为 下 。故 大 国 yǐ xià xiǎo gu? ,z? qǔ xiǎo gu? ;xiǎo gu? yǐ xià dà gu? 以 下 小 国 ,则 取 小 国 ; 小 国 以 下 大 国 ,z? qǔ dà gu? 。gù hu? xià yǐ qǔ ,hu? xià ?r qǔ 。dà gu? ,则 取 大 国 。故 或 下 以 取 ,或 下 而 取 。大 国 bù gu? yù jiān chù r?n ,xiǎo gu? bù gu? yù rù shì r?n 。 不 过 欲 兼 畜 人 , 小 国 不 过 欲 入 事 人 。 fū liǎng zhě ga de qí suǒ yù ,dà zhě yí w?i xià 。 夫 两 者 各 得 其 所 欲 ,大 者 宜 为 下 。

第六十二章

dào zhě ,wàn wù zhī ào ,shàn r?n zhī bǎo ,bù shàn r?n zhī 道 者 ,万 物 之 奥 , 善 人 之 宝 ,不 善 人 之 suǒ bǎo 。měi yán kě yǐ shì zūn ,měi xíng kě yǐ jiā r?n 所 保 。美 言 可 以 市 尊 ,美 行 可 以 加 人 。r?n zhī bù shàn ,h? qì zhī yǒu ?gù lì tiān zǐ ,zhì sān 。人 之 不 善 ,何 弃 之 有 ?故 立 天 子 ,置 三 gōng 。suī yǒu gǒng bì yǐ xiān sì mǎ ,bù rú zu? jìn cǐ dào ?公 。虽 有 拱 璧 以 先 驷 马 ,不 如 坐 进 此 道 。gǔ zhī suǒ yǐ guì cǐ dào zhě h? ?bù yuē yǐ qiú de ,yǒu 23

。古 之 所 以 贵 此 道 者 何 ?不 曰 以 求 得 ,有 zuì yǐ miǎn xi? ?gù w?i tiān xià guì 。

罪 以 免 邪 ?故 为 天 下 贵 。

第六十三章

w?i wú w?i ,shì wú shì ,wai wú wai 。dà xiǎo duō shǎo ,bào

为 无 为 ,事 无 事 ,味 无 味 。大 小 多 少 ,报 yuàn yǐ d? 。tú nán yú qí yì ,w?i dà yú qí xì ;tiān xià ?怨 以 德 。图 难 于 其 易 ,为 大 于 其 细 ; 天 下 nán shì bì zu? yú yì ,tiān xià dà shì bì zu? yú xì 。shì 难 事 必 作 于 易 , 天 下 大 事 必 作 于 细 。是 yǐ shang r?n zhōng bù w?i dà ,gù n?ng ch?ng qí dà 。fū qīng 以 圣 人 终 不 为 大 ,故 能 成 其 大 。夫 轻 nu? bì guǎ xìn ,duō yì bì duō nàn 。shì yǐ shang r?n y?u 诺 必 寡 信 ,多 易 必 多 难 。是 以 圣 人 犹 nán zhī ,gù zhōng wú nán yǐ 。

难 之 ,故 终 无 难 矣 。

第六十四章

qí ān yì chí ,qí wai zhào yì m?u 。qí cuì yì pàn ,qí wēi 其 安 易 持 ,其 未 兆 易 谋 。其 脆 易 泮 ,其 微 yì sàn 。w?i zhī yú wai yǒu ,zhì zhī yú wai luàn 。h? bào 易 散 。为 之 于 未 有 ,治 之 于 未 乱 。合 抱 zhī mù ,shēng yú háo m? ;jiǔ c?ng zhī tái ,qǐ yú lěi tǔ 之 木 , 生 于 毫 末 ;九 层 之 台 ,起 于 垒 土 ;qiān lǐ zhī xíng ,shǐ yú zú xià 。w?i zhě bài zhī ,zhí ; 千 里 之 行 ,始 于 足 下 。为 者 败 之 ,执 zhě shī zhī 。shì yǐ shang r?n wú w?i ,gù wú bài ,wú zhí 者 失 之 。是 以 圣 人 无 为 ,故 无 败 ,无 执 ,gù wú shī 。mín zhī c?ng shì ,cháng yú jǐ ch?ng ?r bài ,故 无 失 。民 之 从 事 , 常 于 几 成 而 败 zhī 。 bù shan zhōng yě 。 shan zhōng rú shǐ ,z? wú bài 之 。 不 慎 终 也 。 慎 终 如 始 ,则 无 败 shì 。shì yǐ shang r?n yù bù yù ,bù guì nán de zhī hu? ; 24

事 。是 以 圣 人 欲 不 欲 ,不 贵 难 得 之 货 ; xu? bù xu? ,fù zh?ng r?n zhī suǒ gu? 。yǐ fǔ wàn wù zhī 学 不 学 ,复 众 人 之 所 过 。以 辅 万 物 之 zì rán ,?r bù gǎn w?i 。

自 然 ,而 不 敢 为 。

第六十五章

gǔ zhī shàn w?i dào zhě ,fēi yǐ míng mín ,jiāng yǐ yú zhī 古 之 善 为 道 者 ,非 以 明 民 , 将 以 愚 之 。mín zhī nàn zhì ,yǐ qí zhì duō 。gù yǐ zhì zhì gu? ,gu? 。民 之 难 治 ,以 其 智 多 。故 以 智 治 国 ,国 zhī z?i ;bù yǐ zhì zhì gu? ,gu? zhī fú 。zhī cǐ liǎng zhě 之 贼 ;不 以 智 治 国 ,国 之 福 。知 此 两 者 yì jī shì 。cháng zhī jī shì ,shì wai xuán d? 。xuán d? 亦 稽 式 。 常 知 稽 式 ,是 谓 玄 德 。 玄 德 shēn yǐ ,yuǎn yǐ ,yǔ wù fǎn yǐ ,rán h?u nǎi zhì dà shùn ?深 矣 , 远 矣 ,与 物 反 矣 ,然 后 乃 至 大 顺

第六十六章

jiāng hǎi suǒ yǐ n?ng w?i bǎi gǔ wáng zhě ,yǐ qí shàn xià 江 海 所 以 能 为 百 谷 王 者 ,以 其 善 下 zhī ,gù n?ng w?i bǎi gǔ wáng 。shì yǐ yù shàng mín ,bì yǐ 之 ,故 能 为 百 谷 王 。是 以 欲 上 民 ,必 以 yán xià zhī 。yù xiān mín ,bì yǐ shēn h?u zhī 。shì yǐ shang

言 下 之 。欲 先 民 ,必 以 身 后 之 。是 以 圣 r?n chù shàng ?r mín bù zh?ng ,chǔ qián ?r mín bù hài 。 人 处 上 而 民 不 重 ,处 前 而 民 不 害 。 shì yǐ tiān xià la tuī ?r bù yàn ,yǐ qí bù zhēng ,gù tiān 是 以 天 下 乐 推 而 不 厌 ,以 其 不 争 ,故 天 xià m? n?ng yǔ zhī zhēng 。

下 莫 能 与 之 争 。

第六十七章

tiān xià jiē wai wǒ dào dà ,sì bù xiào 。fū w?i dà ,gù sì 25

?天 下 皆 谓 我 道 大 ,似 不 肖 。夫 唯 大 ,故 似 bù xiào 。ru? xiāo ,jiǔ yǐ qí xì yě fū !wǒ yǒu sān bǎo , 不 肖 。若 肖 ,久 矣 其 细 也 夫 !我 有 三 宝 , chí ?r bǎo zhī 。yī yuē cí ,ar yuē jiǎn ,sān yuē bù gǎn 持 而 保 之 。一 曰 慈 ,二 曰 俭 ,三 曰 不 敢 w?i tiān xià xiān 。cí gù n?ng yǒng ;jiǎn gù n?ng guǎng 为 天 下 先 。慈 故 能 勇 ; 俭 故 能 广 ;bù gǎn w?i tiān xià xiān ,gù n?ng ch?ng qì cháng 。jīn ;不 敢 为 天 下 先 ,故 能 成 器 长 。今 sha cí qiě yǒng ,sha jiǎn qiě guǎng ,sha h?u qiě xiān ,sǐ 舍 慈 且 勇 ,舍 俭 且 广 ,舍 后 且 先 ,死 yǐ 。fū cí yǐ zhàn z? shang ,yǐ shǒu z? gù 。tiān jiàng 矣 。夫 慈 以 战 则 胜 ,以 守 则 固 。 天 将 jiù zhī ,yǐ cí wai zhī 。

救 之 ,以 慈 卫 之 。

第六十八章

shàn w?i shì zhě bù wǔ ,shàn zhàn zhě bù nù ,shàn shang ?善 为 士 者 不 武 , 善 战 者 不 怒 , 善 胜 dí zhě bù yǔ ,shàn y?ng r?n zhě w?i zhī xià ,shì wai bù 敌 者 不 与 , 善 用 人 者 为 之 下 ,是 谓 不 zhēng zhī d? ,shì wai y?ng r?n zhī lì ,shì wai pai tiān 争 之 德 ,是 谓 用 人 之 力 ,是 谓 配 天 ,gǔ zhī jí 。

,古 之 极 。

第六十九章

y?ng bīng yǒu yán ﹕“wú bù gǎn w?i zhǔ ?r w?i ka ,bù gǎn ?用 兵 有 言 ﹕“吾 不 敢 为 主 而 为 客 ,不 敢 jìn cùn ?r tuì chǐ 。”shì wai xíng wú xíng ,rǎng wú bì 进 寸 而 退 尺 。”是 谓 行 无 行 , 攘 无 臂 ,r?ng wú dí ,zhí wú bīng 。hu? m? dà yú qīng dí ,qīng dí , 仍 无 敌 ,执 无 兵 。祸 莫 大 于 轻 敌 , 轻 敌 jǐ sàng wú bǎo 。gù kàng bīng xiāng jiā ,āi zhě shang yǐ 几 丧 吾 宝 。故 抗 兵 相 加 ,哀 者 胜 矣 26

第七十章

wú yán shan yì zhī ,shan yì xíng 。tiān xià m? n?ng zhī 吾 言 甚 易 知 , 甚 易 行 。 天 下 莫 能 知 ,m? n?ng xíng 。yán yǒu zōng ,shì yǒu jūn 。fū w?i wú zhī ,莫 能 行 。言 有 宗 ,事 有 君 。夫 唯 无 知 ,shì yǐ bù wǒ zhī 。zhī wǒ zhě xī ,z? wǒ zhě guì 。 shì ,是 以 不 我 知 。知 我 者 稀 ,则 我 者 贵 。 是 yǐ shang r?n pī ha ?r huái yù 。 以 圣 人 披 褐 而 怀 玉 。

第七十一章

zhì bù zhī ,shàng ;bù zhī zhī ,bìng 。fū w?i bìng bìng , 知 不 知 , 上 ;不 知 知 , 病 。夫 唯 病 病 , shì yǐ bù bìng 。shang r?n bù bìng ,yǐ qí bìng bìng ,shì 是 以 不 病 。 圣 人 不 病 ,以 其 病 病 ,是 yǐ bù bìng 。

以 不 病 。

第七十二章

mín bù wai wēi ,z? dà wēi zhì 。wú xiá qí suǒ jū ,wú yàn 民 不 畏 威 ,则 大 威 至 。无 狭 其 所 居 ,无 厌 qí suǒ shēng 。fū w?i wú yàn ,shì yǐ bù yàn 。shì yǐ shang 其 所 生 。夫 唯 无 厌 ,是 以 不 厌 。是 以 圣 r?n zì zhì bù zì xiàn ;zì ài bù zì guì 。gù qù bǐ qǔ cǐ 人 自 知 不 自 见 ;自 爱 不 自 贵 。故 去 彼 取 此

第七十三章

yǒng yú gǎn z? shā ,yǒng yú bù gǎn z? hu? ,cǐ liǎng zhě ?勇 于 敢 则 杀 , 勇 于 不 敢 则 活 ,此 两 者 hu? lì hu? hài 。tiān zhī suǒ a ,shú zhī qí gù ?shì yǐ shang

或 利 或 害 。 天 之 所 恶,孰 知 其 故 ?是 以 圣 r?n y?u nán zhī 。tiān zhī dào ,bù zhēng ?r shàn shang , 人 犹 难 之 。 天 之 道 ,不 争 而 善 胜 , bù yán ?r shàn yìng ,bù zhào ?r zì lái ,tǎn rán ?r shàn 27

不 言 而 善 应 ,不 召 而 自 来 ,坦 然 而 善 m?u 。tiān wǎng huī huī ,shū ?r bù shī 。

谋 。 天 网 恢 恢 ,疏 而 不 失 。

第七十四章

mín bù wai sǐ ,nài h? yǐ sǐ jù zhī ?ru? shǐ mín cháng wai 民 不 畏 死 ,奈 何 以 死 惧 之 ?若 使 民 常 畏 sǐ ,?r w?i qí zhě ,wú de zhí ?r shā zhī 。shú gǎn ?cháng 死 ,而 为 奇 者 ,吾 得 执 而 杀 之 。孰 敢 ? 常 yǒu sī shā zhě shā ,fū dài sī shā zhě shā ,shì wai dài dà 有 司 杀 者 杀 ,夫 代 司 杀 者 杀 ,是 谓 代 大 jiàng zhu? ,fū dài dà jiàng zhu? zhě ,xī yǒu bù shāng qí 匠 斫 ,夫 代 大 匠 斫 者 ,稀 有 不 伤 其 shǒu yǐ 。 ?手 矣 。

第七十五章

mín zhī jī ,yǐ qí shàng shí shuì zhī duō ,shì yǐ jī 。mín 民 之 饥 ,以 其 上 食 税 之 多 ,是 以 饥 。民 zhī nàn zhì ,yǐ qí shàng zhī yǒu w?i ,shì yǐ nán zhì 。mín 之 难 治 ,以 其 上 之 有 为 ,是 以 难 治 。民 zhī qīng sǐ ,yǐ qí qiú shēng zhī h?u ,shì yǐ qīng sǐ 。fū 之 轻 死 ,以 其 求 生 之 厚 ,是 以 轻 死 。夫 w?i wú yǐ shēng w?i zhě ,shì xián yú guì shēng 。

唯 无 以 生 为 者 ,是 贤 于 贵 生 。

第七十六章

r?n zhī shēng yě r?u ru? ,qí sǐ yě jiān qiáng 。wàn wù cǎo 人 之 生 也 柔 弱 ,其 死 也 坚 强 。万 物 草 mù zhī shēng yě r?u cuì ,qí sǐ yě kū gǎo 。gù jiān qiáng 木 之 生 也 柔 脆 ,其 死 也 枯 槁 。故 坚 强 zhě sǐ zhī tú ,r?u ru? zhě shēng zhī tú 。shì yǐ bīng qiáng 者 死 之 徒 ,柔 弱 者 生 之 徒 。是 以 兵 强 z? bù shang ,mù jiàng z? sh? 。qiáng dà chù xià ,r?u ru? 则 不 胜 ,木 强 则 折 。 强 大 处 下 ,柔 弱 chǔ shàng 。

28

处 上 。

第七十七章

tiān zhī dào ,qí y?u zhāng gōng yǔ ?gāo zhě yì zhī ,xià ?天 之 道 ,其 犹 张 弓 与 ?高 者 抑 之 ,下 zhě jǔ zhī ;yǒu yú zhě sǔn zhī ,bù zú zhě bǔ zhī 。tiān 者 举 之 ;有 余 者 损 之 ,不 足 者 补 之 。 天 zhī dào ,sǔn yǒu yú ?r bǔ bù zú 。r?n zhī dào z? bù rán 之 道 ,损 有 余 而 补 不 足 。人 之 道 则 不 然 ,sǔn bù zú yǐ fang yǒu yú 。shú n?ng yǒu yú yǐ fang tiān ,损 不 足 以 奉 有 余 。孰 能 有 余 以 奉 天 xià ?w?i yǒu dào zhě 。shì yǐ shang r?n w?i ?r bù shì ,gōng

下 ?唯 有 道 者 。是 以 圣 人 为 而 不 恃 , 功 ch?ng ?r bù chǔ ,qí bù yù jiàn xián 。

成 而 不 处 ,其 不 欲 见 贤 。

第七十八章

tiān xià m? r?u ru? yú shuǐ ,?r gōng jiān qiáng zhě m? zhī ?天 下 莫 柔 弱 于 水 ,而 攻 坚 强 者 莫 之 n?ng shang ,qí wú yǐ yì zhī 。ru? zhī shang qiáng ,r?u zhī ?能 胜 ,其 无 以 易 之 。弱 之 胜 强 ,柔 之 shang gāng ,tiān xià m? bù zhī m? n?ng xíng 。shì yǐ shang 胜 刚 , 天 下 莫 不 知 莫 能 行 。是 以 圣 r?n yún :“sh?u gu? zhī g?u ,shì wai sha jì zhǔ ;sh?u gu? 人 云 :“ 受 国 之 垢 ,是 谓 社 稷 主 ; 受 国 bù xiáng ,shì w?i tiān xià wáng 。”zhang yán ru? fǎn 。 不 祥 ,是 为 天 下 王 。” 正 言 若 反 。

第七十九章

h? dà yuàn ,bì yǒu yú yuàn ,ān kě yǐ w?i shàn ?shì yǐ shang

和 大 怨 ,必 有 余 怨 ,安 可 以 为 善 ?是 以 圣 r?n zhí zuǒ qì ,?r bù z? yú r?n 。yǒu d? sī qì ,wú d? sī 人 执 左 契 ,而 不 责 于 人 。有 德 司 契 ,无 德 司 29

cha 。tiān dào wú qīn ,cháng yǔ shàn r?n 。

彻 。 天 道 无 亲 , 常 与 善 人 。

第八十章

xiǎo gu? guǎ mín ,shǐ yǒu shí bǎi zhī qì ?r bù y?ng ,shǐ ?小 国 寡 民 ,使 有 什 伯 之 器 而 不 用 ,使 mín zh?ng sǐ ?r bù yuǎn xǐ 。suī yǒu zhōu yú ,wú suǒ ch?ng 民 重 死 而 不 远 徙 。虽 有 舟 舆 ,无 所 乘 zhī ;suī yǒu jiá bīng ,wú suǒ ch?n zhī 。shǐ r?n fù ji? 之 ;虽 有 甲 兵 ,无 所 陈 之 。使 人 复 结 sh?ng ?r y?ng zhī ,gān qí shí ,měi qí fú ,ān qí jū ,la qí

绳 而 用 之 ,甘 其 食 ,美 其 服 ,安 其 居 ,乐 其 sú 。lín gu? xiāng wàng ,jī quǎn zhī shēng xiāng w?n ,mín 俗 。邻 国 相 望 ,鸡 犬 之 声 相 闻 ,民 zhì lǎo sǐ ,bù xiāng wǎng lái 。

至 老 死 ,不 相 往 来 。

第八十一章

xìn yán bù měi ,měi yán bù xìn 。 shàn zhě bù biàn ,biàn 信 言 不 美 ,美 言 不 信 。 善 者 不 辩 , 辩 zhě bù shàn 。zhī zhě bù b? ,b? zhě bù zhī 。shang r?n bù 者 不 善 。知 者 不 博 ,博 者 不 知 。 圣 人 不 jī ,jì yǐ w?i r?n ,jǐ yù yǒu ;jì yǐ yú r?n ,jǐ yù duō 。 积 ,既 以 为 人 ,己 愈 有 ;既 以 与 人 ,己 愈 多 。 tiān zhī dào ,lì ?r bù hài ;shang r?n zhī dào ,w?i ?r bù ?天 之 道 ,利 而 不 害 ; 圣 人 之 道 ,为 而 不 zhēng 。

争 。

30

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com