haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

Dì zǐ guī

发布时间:2013-12-27 13:01:07  

Dì zǐ guī shèng rén xùn shǒu xiào tì cì jǐn xìn 弟 子 规 圣 人 训 首 孝 悌 次 谨 信

fàn ài zhòng ér qīn rén yǒu yú lì zé xué wén 泛 爱 众 而 亲 仁 有 余 力 则 学 文 rù zé xiào

【入 则 孝】

fù mǔ hū yìng wù huǎn fù mǔ mìng xíng wù lǎn 父 母 呼 应 勿 缓 父 母 命 行 勿 懒

fù mǔ jiào xū jìng tīng fù mǔ zé xū shun chéng 父 母 教 须 敬 听 父 母 责 须 顺 承 dōng zé wēn xià zé qìng chén zé xǐng hūn zé dìng 冬 则 温 夏 则 凊 晨 则 省 昏 则 定 chū bì gào fǎn bì miàn jū yǒu cháng yè wú biàn 出 必 告 反 必 面 居 有 常 业 无 变 shì suī xiǎo wù shàn wéi gǒu shàn wéi zǐ dào kuī 事 虽 小 勿 擅 为 苟 擅 为 子 道 亏 wù suī xiǎo wù sī cáng gǒu sī cáng qīn xīn shāng 物 虽 小 勿 私 藏 苟 私 藏 亲 心 伤 qīn suǒ hào lì wèi jù qīn suǒ wù jǐn wèi qù

亲 所 好 力 为 具 亲 所 恶 谨 为 去

shēn yǒu shāng yí qīn yōu dé yǒu shāng yí qīn xiū 身 有 伤 贻 亲 忧 德 有 伤 贻 亲 羞 chēng zūn zhǎng wù hū míng duì zūn zhǎng wù xiàn néng 称 尊 长 勿 呼 名 对 尊 长 勿 见 能 qīn ài wǒ xiào hé nán qīn zēng wǒ xiào fāng xián 亲 爱 我 孝 何 难 亲 憎 我 孝 方 贤 qīn yǒu guò jiàn shǐ gēng yí wú sè róu wú shēng 亲 有 过 谏 使 更 怡 吾 色 柔 吾 声 jiàn bú rù yuè fù jiàn hào qì suí tà wú yuàn 谏 不 入 悦 复 谏 号 泣 随 挞 无 怨 qīn yǒu jí yào xiān cháng zhòu yè shì bù lí chuáng 亲 有 疾 药 先 尝 昼 夜 侍 不 离 床 sāng sān nián cháng bēi yè jū chù biàn jiǔ ròu jué 丧 三 年 常 悲 咽 居 处 变 酒 肉 绝 sāng jìn lǐ jì jìn chéng shì sǐ zhě rú shì shēng 丧 尽 礼 祭 尽 诚 事 死 者 如 事 生 chū zé tì 【出 则 弟】 xiōng dào yǒu dì dào gōng xiōng dì mù xiào zài zhōng 兄 道 友 弟 道 恭 兄 弟 睦 孝 在 中 cái wù qīng yuàn hé shēng yán yǔ rěn fèn zì mǐn 财 物 轻 怨 何 生 言 语 忍 忿 自 泯 huò yǐn shí huò zuò zǒu zhǎng zhě xiān yòu zhě hòu 或 饮 食 或 坐 走 长 者 先 幼 者 后 zhǎng hū rén jí dài jiào rén bù zài jǐ jí dào 长 呼 人 即 代 叫 人 不 在 已 即 到 lù yù zhǎng jí qū yī zhǎng wú yán tuì gōng lì 路 遇 长 疾 趋 揖 长 无 言 退 恭 立

qí xià mǎ chéng xi jū guò yóu dài bǎi bù yú

骑 下 马 乘 下 车 过 犹 待 百 步 余

zhǎng zhě lì yòu wù zuò zhǎng zhě zuò mìng nǎi zuò 长 者 立 幼 勿 坐 长 者 坐 命 乃 坐 zūn zhǎng qián shēng yào dī dī bù wén què fēi yí 尊 长 前 声 要 低 低 不 闻 却 非 宜

jìn bì qū tuì bì chí wèn qǐ duì shì wù yí bù cōng róng lì duān zhèng yī shēn yuán bài gōng jìng 步 从 容 立 端 正 揖 深 圆 拜 恭 敬 wù jiàn yù wù bǒ yǐ wù jī jù wù yáo bì 勿 践 阈 勿 跛 倚 勿 箕 踞 勿 摇 髀 huǎn jiē lián wù yǒu shēng kuān zhuǎn wān wù chù léng 进 必 趋 退 必 迟 问 起 对 视 勿 移

zhū fù rú shì fù shì zhū xiōng rú shì xiōng

事 诸 父 如 事 父 事 诸 兄 如 事 兄

jǐn

【谨】

zhāo qǐ zǎo yè mián chí lǎo yì zhì xī cǐ shí

朝 起 早 夜 眠 迟 老 易 至 惜 此 时

n bì guàn jiān shù kǒu biàn niào huí zhé jìng shǒu 晨 必 盥 兼 漱 口 便 溺 回 辄 净 手 guān bì zhèng niǔ bì jié wà yǔ lǚ jù jǐn qiè

冠 必 正 纽 必 结 袜 与 履 俱 紧 切

guān fú yǒu ding wèi wù luàn dùn zhì wū huì

置 冠 服 有 定 位 勿 乱 顿 致 污 秽

yī guì jié bú guì huá shàng xún fèn xià chèn jiā

衣 贵 洁 不 贵 华 上 循 分 下 称 家

yǐn shí wù jiǎn zé shí shì kě wù guò zé

对 饮 食 勿 拣 择 食 适 可 勿 过 则

n fāng shào wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì wéi chǒu

年 方 少 勿 饮 酒 饮 酒 醉 最 为 丑 缓 揭 帘 勿 有 声 宽 转 弯 勿 触 棱 zhí xū qì rú zhí yíng rù xū shì rú yǒu rén 执 虚 器 如 执 盈 入 虚 室 如 有 人 shì wù máng máng duō cuò wù wèi nán wù qīng lüè 事 勿 忙 忙 多 错 勿 畏 难 勿 轻 略 dòu nào chǎng jué wù jìn xié pì shì jué wù wèn 斗 闹 场 绝 勿 近 邪 僻 事 绝 勿 问 jiāng rù mén wèn shú cún jiāng shàng táng shēng bì yáng 将 入 门 问 孰 存 将 上 堂 声 必 扬 rén wèn shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ bù fēn míng 人 问 谁 对 以 名 吾 与 我 不 分 明 yòng rén wù xū míng qiú tǎng bù wèn jí wéi tōu 用 人 物 须 明 求 倘 不 问 即 为 偷 jiè rén wù jí shí huán hòu yǒu jí jiè bù nán 借 人 物 及 时 还 后 有 急 借 不 难 xìn 【信】 fán chū yán xìn wéi xiān zhà yǔ wàng xī kě yān

凡 出 言 信 为 先 诈 与 妄 奚 可 焉 shì ché zhì duì niá

huà shuō duō bù rú shǎo wéi qí shì wù nìng qiǎo 话 说 多 不 如 少 惟 其 是 勿 佞 巧 jiān qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐng qì qiè jiè zhī 奸 巧 语 秽 污 词 市 井 气 切 戒 之

jiàn wèi zhēn wù qīng yán zhī wèi dì wù qīng chuán 见 未 真 勿 轻 言 知 未 的 勿 轻 传 wú xīn fēi míng wéi cuò yǒu xīn fēi míng wéi è 无 心 非 名 为 错 有 心 非 名 为 恶 guò néng gǎi guī yú wú tǎng yǎn shì zēng yì gū 过 能 改 归 于 无 倘 掩 饰 增 一 辜 fàn ài zhòng

fēi yí wù qīng nuò gǒu qīng nuò jìn tuì cuò 事 非 宜 勿 轻 诺 苟 轻 诺 进 退 错 n dào zì zhòng qiě shū wù jí jí wù mó hū

凡 道 字 重 且 舒 勿急疾 勿 模 糊

bǐ shuō cháng cǐ shuō duǎn bù guān jǐ mò xián guǎn 彼 说 长 此 说 短 不 关 己 莫 闲 管 n rén shàn jí sī qí zòng qù yuǎn yǐ jiàn jī

见 人 善 即思齐 纵 去 远 以渐跻 n rén è jí nèi xǐng yǒu zé gǎi wú jiā jǐng

见 人 恶 即 内 省 有 则 改 无 加 警

i dé xué wéi cái yì bù rú rén dāng zì lì

唯 德 学 唯 才 艺 不如 人 当 自 砺 yī fú ruò yǐn shí bù rú rén wù shēng qī

若 衣 服 若 饮 食 不如 人 勿 生 戚 n guò nù wén yù lè sǔn yǒu lái yì yǒu què 闻 过 怒 闻 誉 乐 损 友 来 益 友 却

wén yù kǒng wén guò xīn zhí liàng shì jiàn xiāng qīn 闻 誉 恐 闻 过 欣 直 谅 士 渐 相 亲 【泛 爱 众】 fán shì rén jiē xū ài tiān tóng fù dì tóng zài 凡 是 人 皆 须 爱 天 同 覆 地 同 载 xìng gāo zhě míng zì gāo rén suǒ zhòng fēi mào gāo 行 高 者 名 自 高 人 所 重 非 貌 高 cái dà zhě wàng zì dà rén suǒ fú fēi yán dà 才 大 者 望 自 大 人 所 服 非 言 大 yǐ yǒu néng wù zì sī rén suǒ néng wù qīng zī 己 有 能 勿自私 人 所 能 勿 轻 訾 wù chǎn fù wù jiāo pín wù yàn gù wù xǐ xīn 勿 谄 富 勿 骄 贫 勿 厌 故 勿 喜 新 rén bù xián wù shì jiǎo rén bù ān wù huà rǎo 人 不 闲 勿 事 搅 人 不 安 勿 话 扰 rén yǒu duǎn qiè mò jiē rén yǒu sī qiè mò shuō 人 有 短 切 莫 揭 人 有 私 切 莫 说 dào rén shàn jí shì shàn rén zhī zhī yù sī miǎn 道 人 善 即 是 善 人 知 之 愈 思 勉 yang rén è jì shì è jí zhī shèn huò qiě zuò

扬 人 恶 即是恶 疾之 甚 祸 且 作

shàn xiāng quàn dé jiē jiàn guò bù guī dào liǎng kuī shì fá jià jià wé ruò wé

善 相 劝 德皆 建 过 不 规 道 两 亏

fán qǔ yǔ guì fēn xiǎo yǔ yí duō qǔ yí shǎo

凡 取 与 贵 分 晓 与 宜 多 取 宜 少

jiāng jiā rén xiān wèn jǐ jǐ bú yù jí sù yǐ

将 加人 先 问 己 己不欲 即速已

ēn yù bào yuàn yù wàng bào yuàn duǎn bào ēn cháng dàn lì xíng bù xué wén rèn jǐ jiàn mèi lǐ zhēn 但 力 行 不 学 文 任己 见 昧 理 真 dú shū fǎ yǒu sān dào xīn yǎn kǒu xìn jiē yào 读 书 法 有 三 到 心 眼 口 信 皆 要 fāng dú cǐ wù mù bǐ cǐ wèi zhōng bǐ wù qǐ 方 读 此 勿 慕 彼 此 未 终 彼勿 起 恩 欲 报 怨 欲 忘 抱 怨 短 报 恩 长

i bì pú shēn guì duān suī guì duān cí ér kuān

待 婢 仆 身 贵 端 虽 贵 端 慈 而 宽

fú rén xīn bù rán lǐ fú rén fāng wú yán

势 服 人 心 不 然 理 服 人 方 无 言

qīn rén

【亲 仁】

rén lèi bù qí liú sú zhòng rén zhě xī

同 是 人 类 不 齐 流 俗 众 仁 者 希

guǒ rén zhě rén duō wèi yán bú huì sè bú mèi

果 仁 者 人 多 畏 言 不 讳 色 不 媚

ng qīn rén wú xiàn hǎo dé rì jìn guò rì shǎo

能 亲 仁 无 限 好 德日进 过 日 少

qīn rén wú xiàn hài xiǎo rén jìn bǎi shì huài

不 亲 仁 无 限 害 小 人 进 百 事 坏

yú lì xué wén

【 余力学文】

lì xíng dàn xué wén zhǎng fú huá chéng hé rén

不 力 行 但 学 文 长 浮 华 成 何 人 kuān wéi xiàn jǐn yòng gōng gōng fū dào zhì sè tōng 宽 为 限 紧 用 功 工 夫 到 滞 塞 通 xīn yǒu yí suí zhá jì jiù rén wèn qiú què yì 心 有 疑 随 札记 就 人 问 求 确 义 fang shì qīng qiáng bì jìng jī àn jié bǐ yàn zhèng 房 室 清 墙 壁 净 几案洁 笔 砚 正 mò mó piān xīn bù duān zì bú jìng xīn xiān bìng 墨 磨 偏 心 不 端 字不 敬 心 先 病 liè diǎn jí yǒu ding chù dú kàn bì huán yuán chù 列 典 籍 有 定 处 读 看 毕 还 原 处 suī yǒu jí juàn shù qí yǒu quē huài jiù bǔ zhī 虽 有 急 卷 束 齐 有 缺 坏 就 补 之 fēi shèng shū bǐng wù shì bì cōng míng huài xīn zhì 非 圣 书 屏 勿 视 敝 聪 明 坏 心 志 wù zì bào wù zì qì shèng yǔ xián kě xún zhì 勿 自暴 勿自弃 圣 与 贤 可 驯 致 dà shì tong shì né bù bú

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com