haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 幼儿读物幼儿读物

三字经全文带拼音[1]

发布时间:2014-01-07 11:03:10  

三字经全文带拼音

rén zhī chū xìng běn shàn dòu yān shān yǒu yì fāng 窦 燕 山 , 有 义 方。

人 之 初 , xìng xiāng jìn 性 相 近 , gǒu bú jiào 苟 不 教 , jiào zhī dào 教 之 道 , xī mèng mǔ 昔 孟 母 ,zǐ bù xué 子 不 学 ,

性 本 善。 xí xiāng yuǎn 习 相 远。xìng nǎi qiān 性 乃 迁。guì yǐ zhuān 贵 以 专。zé lín chǔ 择 邻 处。 duàn jī zhù 断 机 杼。 jiào 教 Yǎng 养 Jiào 教 zǐ 子 yòu 幼 yù 玉 wǔ zǐ 五 子 ,bú jiào 不 教 ,bù yán 不 严 ,bù xué 不 学 ,bù xué 不 学 ,bù zhuó 不 琢 ,míng 名 fù 父 shī 师 fēi 非 lǎo 老 bù 不 jù yáng 俱 扬。 zhī guò 之 过。 zhī duò 之 惰。 suǒ yí 所 宜。 hé wéi 何 为。 chéng qì 成 器。

rén bù xué bù zhī yì 人 不 学 , 不 知 义。 wèi rén zǐ fāng shào shí Shǒu xiào tì cì jiàn wén 首 孝 弟 , 次 见 闻。 zhī mǒu shù shí mǒu wén 为 人 qīn shī 亲 师 Xiāng jiǔ 香 九 Xiào yú 孝 于 róng sì 融 四 tì yú 弟 于 子 , 方 少 时。 yǒu xí lǐ yí 友 , 习 礼 仪。 líng néng wēn xí 龄 , 能 温 席。 qīn suǒ dāng zhí 亲 , 所 当 执。 suì néng ràng lí 岁 , 能 让 梨。 zhǎng yí xiān zhī 长 , 宜 先 知。 知 yī 一 bǎi 百 sān 三 sān 三 sān 三

某 数 , ér shí 而 十 , ér qiān 而 千 , cái zhě 才 者 ,guāng zhě 光 者 ,gāng zhě 纲 者 , 识 某 shí ér 十 而 qiān ér 千 而 tiān dì 天 地 rì yuè 日 月 jūn chén 君 臣 文。 bǎi 百。 wàn 万。 rén 人。 xīng 星。 yì 义。

fù zǐ qīn fū fù shùn 父 子 亲 , 夫 妇 顺。 Yuē chūn xià yuē qiū dōng Yuē rén yì lǐ zhì xìn 曰 仁 义 , 礼 智 信。 cǐ wǔ cháng bù róng wěn 曰 cǐ 此 yuē 曰 cǐ 此 yuē 曰 cǐ 此 春 夏 , sì shí 四 时 , nán běi 南 北 , sì fāng 四 方 ,shuǐ huǒ 水 火 ,wǔ xíng 五 行 , 曰 yùn 运 yuē 曰 yìng 应 mù 木 běn 本 秋 冬。 bù qióng 不 穷。 xī dōng 西 东。 hū zhōng 乎 中。 jīn tǔ 金 土。 shù 乎 数。 此 dào 稻 cǐ 此 mǎ 马 cǐ 此 yuē 曰

五 ng 粱 liù 六 niú 牛 liù 六 xǐ 喜 常 , shū 菽 ,gǔ 谷 ,yáng 羊 , chù 畜 ,nù 怒 , 不 容 mài shǔ 麦 黍 rén suǒ 人 所 jī quǎn 鸡 犬 rén suǒ 人 所 yuē āi 曰 哀 紊。 jì 稷。 shí 食。 shǐ 豕。 sì 饲。 jù 惧。 hū liá

ài wù yù qī qíng jù 爱 恶 欲 , 七 情 具。 páo tǔ gé mù shí jīn fù zǐ ēn fū fù cóng 父 子 恩 , 夫 妇 从。 xiōng zé yǒu dì zé gōng 匏 sī 丝 gāo 高 shēn 身 zì 自 nǎi 乃 土 yǔ 与 zēng 曾 ér 而 zǐ 子 jiǔ 九 革 ,zhú 竹,zǔ 祖 , zǐ 子 ,sūn 孙 ,zú 族 ,木 乃 fù 父 zǐ 子 zhì 至 rén 人 石 金。 bā yīn 八 音。 ér shēn 而 身。 ér sūn 而 孙。 xuán zēng 玄 曾 zhī lún 之 伦。 兄 则 友 , 弟 zhǎng yòu xù yǒu 长 幼 序 , 友 jūn zé jìng chén 君 则 敬 , 臣 cǐ shí yì rén 此 十 义 , 人 fán xùn méng xū 凡 训 蒙 , 须 xiáng xùn gǔ míng 详 训 诂 , 明

则 恭。 yǔ péng 与 朋。 zé zhōng 则 忠。 suǒ tóng 所 同。 jiǎng jiū 讲 究。 jù dòu 句 读。 nǎi

wéi xué zhě bì yǒu chū 为 学 者 , 必 有 初。 xiǎo xué zhōng zhì sì shū zhōng bù piān yōng bú yì 中 不 偏 , 庸 不 易。

小 学 终 ,lún yǔ zhě 论 语 者 ,qún dì zǐ 群 弟 子 ,mèng zǐ zhě 孟 子 者 ,jiǎng dào dé 讲 道 德 ,zuò zhōng yōng 作 中 庸 , 至 四 书。 èr shí piān 二 十 篇。 jì shàn yán 记 善 言。 qī piān zhǐ 七 篇 止。 shuō rén yì 说 仁 义。 zǐ sī bǐ 子 思 笔。 大 shù 述 yuē 曰 hào 号 shī 诗 yù 寓

小 戴 ,shèng yán 圣 言 ,guó fēng 国 风 , sì shī 四 诗 , jì wáng 既 亡 ,bāo biǎn 褒 贬 , 注 礼 记。 lǐ yuè bèi 礼 乐 备。 yuē yǎ sòng 曰 雅 颂。 dāng fěng yǒng 当 讽 咏。 chūn qiū zuò 春 秋 作。 bié shàn è 别 善 恶。

sān zhuàn zhě yǒu gōng yáng 三 传 者 , 有 公 羊。 yǒu zuǒ shì yǒu gǔ liáng zì xī nóng zhi huáng dì 自 羲 农 , 至 黄 帝。 hào sān huáng jū shàng shì 有 jīng 经 cuō 撮 wǔ 五 wén 文 jīng 经 考 左 氏 , jì míng 既 明 , qí yào 其 要 , zǐ zhě 子 者 zhōng zǐ 中 子 , zǐ tōng 子 通 , 世 系 , 有 谷 梁。 fāng dú zǐ 方 读 子。 jì qí shì 记 其 事。 yǒu xún yáng 有 荀 扬。 jí lǎo zhuāng 及 老 庄。 dú zhū shǐ 读 诸 史。 知 终 始。

号 三 táng yǒu 唐 有 xiāng yī 相 揖 xià yǒu 夏 有 zhōu wén 周 文 xià chuán 夏 传

皇 , 居 上 世。 yu hào èr dì 虞 , 号 二 帝。 xùn chēng shèng shì 逊 , 称 盛 世。 yǔ shāng yǒu tāng 禹 , 商 有 汤。 wǔ chēng sān wáng 武 , 称 三 王。 zǐ jiā tiān xià 子 , 家 天 下。

sì bǎi zǎi qiān xià shè 四 百 载 , 迁 夏 社。 tāng fá xià guó hào shāng 汤 伐 夏 , 国 号 商。 liù bǎi zǎi zhì zhòu wáng 六 百 载 , 至 纣 亡。 zhōu wǔ wáng shǐ zhū zhòu 周 武 王 , 始 诛 纣。 bā bǎi zǎi zuì cháng jiǔ 八 百 载 , 最 长 久。 zhōu zhé dōng wáng gāng zhuì 周 辙 东 , 王 纲 坠。 Chěng gān gē shàng yóu shuì 逞 干 戈 , 尚 游 说。 shǐ chūn qiū zhōng zhàn guó 始 春 秋 , 终 战 国。 wǔ bà qiáng qī xióng chū 五 霸 强 , 七 雄 出。 yíng qín shì shǐ jiān bìng 嬴 秦 氏 , 始 兼 并。 chuán èr shì chǔ hàn zhēng 传 二 世 , 楚 汉 争。 gāo zǔ xīng hàn yè jiàn 高 祖 兴 , 汉 业 建。 zhì xiào ping wáng mǎng cuàn 至 孝 平 , 王 莽 篡。 guāng wǔ xīng wéi dōng hàn 光 武 兴 , 为 东 汉。

sì bǎi nián zhōng yú xiàn 四 百 年 , 终 于 献。 wèi shǔ wú zhēng hàn dǐng dài zhì suí yì tǔ yǔ 迨 至 隋 , 一 土 宇。 bú zài chuan shī tǒng xù 魏 蜀 吴 ,hào sān guó 号 三 国 ,song qí jì 宋 齐 继 ,wéi nán cháo 为 南 朝 ,běi yuán wèi 北 元 魏 ,yǔ wén zhōu 宇 文 周 , 争 汉 鼎。 qì liǎng jìn 迄 两 晋。 ng chén chéng 梁 陈 承。 dū jīn líng 都 金 陵。 fēn dōng xi 分 东 西。 yǔ gāo qí 与 高 齐。 不 再 传 , 失 统 绪。 táng gāo zǔ qǐ yì shī 唐 高 祖 , 起 义 师。 chú suí luàn chuàng guó jī 除 隋 乱 , 创 国 基。 èr shí chuán sān bǎi zǎi 二 十 传 , 三 百 载。 liáng miè zhī guó nǎi gǎi 梁 灭 之 , 国 乃 改。 liáng táng jìn jí hàn zhōu 梁 唐 晋 , 及 汉 周。

liá

chēng wǔ dài jiē yǒu yóu 称 五 代 , 皆 有 由。 yán sòng xīng shòu zhōu shàn bìng zhōng guó jiān róng dí 并 中 国 , 兼 戎 狄。 míng tài zǔ jiǔ qīn shī 炎 shí 十 liáo 辽 dài 迨 zhì 至 yǒu 有 宋 兴 , bā chuán 八 传 , yǔ jīn 与 金 , miè liáo 灭 辽 ,yuán xīng 元 兴 , sòng shì 宋 世 , 受 周 nán běi 南 北 dì hào 帝 号 sòng yóu 宋 犹 jīn xù 金 绪 yì tong 一 同 禅。n 混。fēn 纷。 cún 存。xiē 歇。miè 灭。 明 太 祖 , 久 亲 师。 chuán jiàn wén fāng sì sì 传 建 文 , 方 四 祀。 qiān běi jīng yǒng lè sì 迁 北 京 , 永 乐 嗣。 dài chóng zhēn méi shān shì 迨 崇 祯 , 煤 山 逝。 qīng tài zǔ yīng jǐng mìng 清 太 祖 , 膺 景 命。 jìng sì fāng kè dà dìng 靖 四 方 , 克 大 定。

zhì xuān tǒng nǎi dà tóng 至 宣 统 , 乃 大 同。 shí èr shì qīng zuò zhōng gǔ shèng xián shàng qín xué 古 圣 贤 , 尚 勤 学。 zhào zhōng ling dú lǔ lún 十 二 dú shǐ 读 史 tōng gǔ 通 古 kǒu ér 口 而 cháo yú 朝 于 xī zhòng 昔 仲 世 ,zhě 者 ,jīn 今 ,song 诵 , sī 斯 , ní 尼 , 清 kǎo 考 ruò 若 xīn 心 xī 夕 shī 师 祚 终。 shí lù 实 录。qīn mù 亲 目。 ér wéi 而 维。yú sī 于 斯。xiàng tuó 项 橐。赵 bǐ 彼 pī 披 bǐ 彼 tóu 头 bǐ 彼

中 jì 既 pú 蒲 wú 无 xuán 悬 bú 不 令 , 读 鲁 论。 shì xué qiě qín 仕 , 学 且 勤。 biān xiāo zhú jiǎn 编 , 削 竹 简。 shū qiě zhī miǎn 书 , 且 知 勉。 liáng zhuī cì gǔ 梁 , 锥 刺 股。 jiào zì qín kǔ 教 , 自 勤 苦。

rú náng yíng rú yìng xuě 如 囊 萤 , 如 映 雪。 jiā suī pín xué bú chuò ěr xiǎo shēng yí zǎo sī 尔 小 生 , 宜 早 思。 ruò liáng hào bā shí èr 家 rú 如 shēn 身 sū 苏 shǐ 始 bǐ 彼 虽 贫 , 学 不 辍。 fù xīn rú guà jiǎo 负 薪 , 如 挂 角。 suī láo yóu kǔ zhuó 虽 劳 , 犹 苦 卓。 quán èr shí qī 老 泉 , 二 十 七。fā fèn dú shū jí 发 奋 , 读 书 籍。 jì lǎo yóu huǐ chí 既 老 , 犹 悔 迟。若 duì 对 bǐ 彼 ěr 尔 yíng 莹 mì 泌

梁 灏 , dà tíng 大 廷 ,jì chéng 既 成 ,xiǎo shēng 小 生 , bā suì 八 岁 , qī suì 七 岁 , 八 十 二。 kuí duō shì 魁 多 士。 zhòng chēng yì 众 称 异。 yí lì zhì 宜 立 志。 néng yǒng shī 能 咏 诗。 ng fù qí 能 赋 棋。 lǎo né

bǐ yǐng wù rén chēng qí 彼 颖 悟 , 人 称 奇。 ěr yòu xué dāng xiào zhī jǔ shén tóng zuò zhèng zì 举 神 童 , 作 正 字。 bǐ suī yòu shēn yǐ shì 尔 cài 蔡 xiè 谢 bǐ 彼 ěr 尔 táng 唐 幼 wén 文 dào 道 nǚ 女 nán 男 liú 刘 学 , jī 姬 , yùn 韫 ,zǐ 子 , zǐ 子 ,yàn 晏 , 当 效 之。néng biàn qín 能 辨 琴。 néng yǒng yín 能 咏 吟。qiě cōng mǐn 且 聪 敏。dāng zì jǐng 当 自 警。fāng qī suì 方 七 岁。彼 虽 ěr yòu 尔 幼 yǒu wéi 有 为 quǎn shǒu 犬 守 gǒu bù 苟 不 cán tǔ 蚕 吐

幼 , 身 已 仕。 xué miǎn ér zhì 学 , 勉 而 致。 zhě yì ruò shì 者 , 亦 若 是。 yè jī sī chén 夜 , 鸡 司 晨。 xué hé wéi rén 学 , 曷 为 人。 sī fēng niàng mì 丝 , 蜂 酿 蜜。

rén bù xué bù rú wù

人 不 学 , 不 如 物。

yòu ér xué zhuàng ér xíng qín yǒu gōng xì wú yì 勤 有 功 , 戏 无 益。 jiè zhī zāi yí miǎn lì 幼 而 学 , 壮 而

shàng zhì jūn xià zé

上 致 君 , 下 泽

yáng míng shēng xiǎn fù

扬 名 声 , 显 父

guāng yú qián yù yú

光 于 前 , 裕 于

rén yí zǐ jīn mǎn

人 遗 子 , 金 满

wǒ jiào zǐ wéi yì

我 教 子 , 惟 一

行。 mín 民。 mǔ 母。 hòu 后。yíng 赢。 jīng 经。戒 之 哉 ,宜 勉 力。

上一篇:扉页1
下一篇:乒乓球训练方法
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com