haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 育儿理论经验育儿理论经验

弟子规 谨 信

发布时间:2014-07-11 14:19:00  

jǐn

【谨】

zhüo qǐ zǎo ya mián chí lǎo yì zhì x? cǐ shí

朝 起 早 夜 眠 迟 老 易 至 惜 此 时

ch?n bì guan jiün shù kǒu biàn niào huí zh? jìng shǒu 晨 必 盥 兼 漱 口 便 溺 回 辄 净 手 guün bì zhang niǔ bì ji? wà yǔ lǚ jù jǐn qia 冠 必 正 纽 必 结 袜 与 履 俱 紧 切 zhì guün fú yǒu ding wai wù luàn dùn zhì wū huì 置 冠 服 有 定 位 勿 乱 顿 致 污 秽 y? guì ji? bú guì huá shàng xún fan xià chan jiü 衣 贵 洁 不 贵 华 上 循 分 下 称 家

duì yǐn shí wù jiǎn z? shí shì kt wù gu? z? 对 饮 食 勿 拣 择 食 适 可 勿 过 则

nián füng shào wù yǐn jiǔ yǐn jiǔ zuì zuì w?i chǒu 年 方 少 勿 饮 酒 饮 酒 醉 最 为 丑 bù cōng r?ng lì duün zhang y? shyn yuán bài gōng jìng 步 从 容 立 端 正 揖 深 圆 拜 恭 敬 wù jiàn yù wù bǒ yǐ wù j? jù wù yáo bì 勿 践 阈 勿 跛 倚 勿 箕 踞 勿 摇 髀 huǎn jiy lián wù yǒu shyng kuün zhuǎn wün wù chù l?ng 缓 揭 帘 勿 有 声 宽 转 弯 勿 触 棱 zhí xū qì rú zhí yíng rù xū shì rú yǒu r?n 执 虚 器 如 执 盈 入 虚 室 如 有 人

shì wù máng máng duō cu? wù wai nán wù q?ng l?a 事 勿 忙 忙 多 错 勿 畏 难 勿 轻 略 d?u nào chǎng ju? wù jìn xi? pì shì ju? wù wan 斗 闹 场 绝 勿 近 邪 僻 事 绝 勿 问

jiüng rù m?n wan shú cún jiüng shàng táng shyng bì yáng 将 入 门 问 孰 存 将 上 堂 声 必 扬

r?n wan shuí duì yǐ míng wú yǔ wǒ bù fyn míng 人 问 谁 对 以 名 吾 与 我 不 分 明 y?n gr?n wù xū míng qiú tǎng bù wan jí w?i tōu 用 人 物 须 明 求 倘 不 问 即 为 偷 jia r?n wù jí shí huán h?u yǒu jí jia bù nán

借 人 物 及 时 还 后 有 急 借 不 难

xìn 【信】

fán chū yán xìn w?i xiün zhà yǔ wàng x? kt yün 凡 出 言 信 为 先 诈 与 妄 奚 可 焉

huà shuō duō bù rú shǎo w?i qí shì wù nìng qiǎo 话 说 多 不 如 少 惟 其 是 勿 佞 巧 jiün qiǎo yǔ huì wū cí shì jǐng qì qia jia zh? 奸 巧 语 秽 污 词 市 井 气 切 戒 之

jiàn wai zhyn 见 未 真 shì fyi yí 事 非 宜 fán dào zì 凡 道 字 bǐ shuō cháng 彼 说 长 jiàn r?n shàn 见 人 善 jiàn r?n a 见 人 恶 w?i d? xu? 唯 德 学 ru? y? fú 若 衣 服 w?n gu? nù 闻 过 怒 w?n yù kǒng 闻 誉 恐 wú x?n fyi 无 心 非 gu? n?ng gǎi 过 能 改 wù q?ng yán 勿 轻 言 wù q?ng nu? 勿 轻 诺 zh?ng qit shū 重 且 舒 cǐ shuō duǎn 此 说 短 jí s? qí 即 思 齐 jí nai xǐng 即 内 省 w?i cái yì 唯 才 艺 ru? yǐn shí 若 饮 食 w?n yù la 闻 誉 乐 w?n gu? x?n 闻 过 欣 míng w?i cu? 名 为 错 gu? yú wú 归 于 无 zh? wai dì 知 未 的 gǒu q?ng nu? 苟 轻 诺 wù jí jí 勿 急 疾 bù guün jǐ 不 关 己 z?ng qù yuǎn 纵 去 远 yǒu z? gǎi 有 则 改 bù rú r?n 不 如 人 bù rú r?n 不 如 人 ǔn yǒu lái 损 友 来 zhí liàng shì 直 谅 士 yǒu x?n fyi 有 心 非 tǎng yǎn shì 倘 掩 饰 wù q?ng chuán 勿 轻 传

jìn tuì cu? 进 退 错 wù m? hū 勿 模 糊

m? xián guǎn 莫 闲 管 yǐ jiàn j? 以 渐 跻 wú jiü jǐng 无 加 警 düng zì lì 当 自 砺 wù shyng q?

勿 生 戚 yì yǒu qua 益 友 却 jiàn xiüng q?n 渐 相 亲 míng w?i a 名 为 恶 zyng yì gū 增 一 辜

s

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com