haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 幼儿教育 > 育儿理论经验育儿理论经验

古诗70首 含拼音

发布时间:2013-10-23 08:02:05  

jiāng

nán

fēng

1.江 南 (汉乐府)

jiāng

hànyuafǔ

4.风 (唐)李 峤

tánglǐ

qiáo

江 南 可 采 莲,莲 叶 何 田 田!

lián

ya

jiān

lián

ya

dōng

nánkěcǎiliánliányah?tiántián

解 落 三 秋 叶,能 开 二 月 花。 过 江 千 尺 浪,入 竹 万 竿 斜。

gu?

jiāng

qiān

chǐ

làng

zhú

wàn

gān

xi?

jiělu?sānqiūyan?ngkāiaryuahuā

鱼 戏 莲 叶 间。鱼 戏 莲 叶 东, yú

lián

ya

lián

ya

nán

鱼 戏 莲 叶 西,鱼 戏 莲 叶 南, yú

lián

ya

běi

鱼 戏 莲 叶 北。

chì

la

2.敕 勒 歌 běicháoyuafǔ

(北朝乐府)

chì

la

chuān

yīn

shān

xià

敕 勒 川,阴 山 下,

tiānsìqi?nglúl?nggàisì

天 似 穹 庐, 笼 盖 四 野。

tiān

cāngcāngyěmángmáng

天 苍 苍,野 茫 茫,

fēng

chuīcǎodīxiànniúyáng

风 吹 草 低 见 牛 羊。 yǒng

?

3.咏 鹅 tángjiàbīnwáng

(唐)骆宾王

?

?

?

xiàng

xiàng

tiān

鹅 鹅 鹅,曲 项 向 天 歌。 bái

máo

shuǐ

h?ng

zhǎng

qīng

白 毛 浮 绿 水,红 掌 拨 清 波。

yǒng

liǔ

5.咏 柳 táng

hazhīzhāng(唐)贺知章

bìyùzhuāngch?ngyīshùgāo

碧 玉 妆 成 一 树 高,wàn

tiáo

chuí

xià

tāo

万 条 垂 下 绿 丝 绦, bú

zhī

ya

shuí

cái

chū

不 知 细 叶 谁 裁 出,

aryuachūnfēngsìjiǎndāo

二 月 春 风 似 剪 刀。 liáng

zhōu

6.凉 州 词 táng

wángzhīhuàn(唐)王之涣

huáng

h?yuǎnshàngbáiyúnjiān

黄 河 远 上 白 云 间,

piàn

ch?ng

wàn

ran

shān

一 片 孤 城 万 仞 山。

qiāng

díh?xūyuànyángliǔ

羌 笛 何 须 怨 杨 柳,

chūn

fēng

m?n

guān

春 风 不 度 玉 门 关。

1

dēngguànqual?udànshǐl?ngch?ngfēijiāngzài

7.登 鹳 雀 楼

tángwángzhīhuàn

但 使 龙 城 飞 将 在,

bújiàohúmǎdùyīnshān

(唐)王之涣

báirìyīshānjìn

huángh?rùhǎiliú

不 教 胡 马 度 阴 山。

fúr?ngl?us?ngxīnjiàn

白 日 依 山 尽,黄 河 入 海 流。

yùqi?ngqiānlǐmù

gangshàngyīc?ngl?u

11.芙 蓉 楼 送 辛 渐

táng

wángchānglíng

欲 穷 千 里 目,更 上 一 层 楼。

(唐)王昌龄

chūn

xiǎo

8.春 晓

táng

manghàorán

(唐)孟浩然

chūnmiánbújiàoxiǎo

chùchùw?ntíniǎo

春 眠 不 觉 晓,处 处 闻 啼 鸟。yaláifēngyǔshēng

huālu?zhīduōshǎo

夜 来 风 雨 声,花 落 知 多 少。liáng

zhōu

9.凉 州 词

táng

wang

han

(唐) 王 翰

pútáoměijiǔyaguāngbēi

葡 萄 美 酒 夜 光 杯,

yùyǐnpípámǎshàngcuī

欲 饮 琵 琶 马 上 催。

zuìw?shāchǎngjūnm?xiào

醉 卧 沙 场 君 莫 笑,

gǔláizhēngzhànjǐr?nhuí

古 来 征 战 几 人 回。

chū

sāi

10.出 塞

táng

wángchānglíng

(唐)王昌龄

qínshímíngyuahànshíguān

秦 时 明 月 汉 时 关,

wànlǐchángzhēngr?nwaihái

万 里 长 征 人 未 还。

hányǔliánjiāngyarùwú

寒 雨 连 江 夜 入 吴,

píngmíngs?ngkachǔshāngū

平 明 送 客 楚 山 孤。

lu?yángqīnyǒurúxiāngwan

洛 阳 亲 友 如 相 问,

yīpiànbīngxīnzàiyùhú

一 片 冰 心 在 玉 壶。

lùzhái

12.鹿 柴

táng

wángw?i

(唐)王维

kōngshānbújiànr?n

dànw?nr?nyǔxiǎng

空 山 不 见 人,但 闻 人 语 响。fǎnjǐngrùshēnlín

fùzhàoqīngtáishàng

返 景 入 深 林, 复 照 青 苔 上。s?ngyuánarshǐānxī

13.送 元 二 使 安 西

táng

wángw?i

(唐)王维

waich?ngcháoyǔyìqīngch?n

渭 城 朝 雨 浥 轻 尘,

kashěqīngqīngliǔsaxīn

客 舍 青 青 柳 色 新。

quànjūngangjìnyībēijiǔ

劝 君 更 尽 一 杯 酒,

xīchūyángguānwúgùr?n

西 出 阳 关 无 故 人。

2

jiǔyuajiǔrìyìshāndōngxiōngdìfēiliúzhíxiàsānqiānchǐ

14.九 月 九 日 忆 山 东 兄 弟

飞 流 直 下 三 千 尺,

táng

wángw?i

(唐)王维

dúzàiyìxiàngw?iyìka

独 在 异 乡 为 异 客,

měif?ngjiāji?baisīqīn

每 逢 佳 节 倍 思 亲。

yáozhīxiōngdìdēnggāochù

遥 知 兄 弟 登 高 处,

biànchāzhūyúshǎoyīr?n

遍 插 茱 萸 少 一 人。

jìngyasī

15.静 夜 思

táng

lǐbái

(唐)李 白

chuángqiánmíngyuaguāngyíshìdìshàngshuāng

床前明 月光,疑 是 地上霜。jǔt?uwàngmíngyuadīt?usīgùxiàng

举 头 望 明 月,低 头 思 故 乡。

gǔlǎngyuaháng

ji?xuǎn

16.古 朗 月 行(节选)

táng

lǐbái

(唐)李 白

xiǎoshíbúshíyua

hūzu?báiyùpán

小 时 不 识 月,呼 作 白 玉 盘。

y?uyíyáotáijìng

fēizàiqīngyúnduān

又 疑 瑶 台 镜,飞 在 青 云 端。

wànglúshānpùbù

17.望 庐 山 瀑 布

táng

lǐbái

(唐)李 白

rìzhàoxiānglúshēngzǐyān

日 照 香 炉 生 紫 烟,

yáokànpùbùguàqiánchuān

遥 看 瀑 布 挂 前 川。

yíshìyính?lu?jiǔtiān

疑 是 银 河 落 九 天。

zangwānglún

18.赠 汪 伦

táng

lǐbái

(唐)李 白

lǐbáich?ngzhōujiāngyùháng

李 白 乘 舟 将 欲 行,hūw?nànshàngtàgēshēng

忽 闻 岸 上 踏 歌 声。

táohuātánshuǐshēnqiānchǐ

桃 花 潭 水 深 千 尺,

bújíwānglúns?ngwǒqíng

不 及 汪 伦 送 我 情。

huánghal?us?ngmanghàoránzhī

19.黄 鹤 楼 送 孟 浩 然 之guǎnglíng

táng

lǐbái

广 陵 (唐)李 白

gùr?nxīcíhuánghal?u

故 人 西 辞 黄 鹤 楼,

yānhuāsānyuaxiàyángzhōu

烟 花 三 月 下 扬 州。

gūfānyuǎnyǐngbìkōngjìn

孤 帆 远 影 碧 空 尽,

w?ijiànchángjiāngtiānjìliú

唯 见 长 江 天 际 流。

3

zǎofābáidìch?ng20.早发白帝城

táng

lǐbái

(唐)李 白

cháocíbáidìcǎiyúnjiān

朝 辞 白 帝 彩 云 间,

qiānlǐjiānglíngyīrìhái

千 里 江 陵 一 日 还。

liǎngànyuánshēngtíbúzhù

两 岸 猿 声 啼 不 住, qīngzhōuyǐgu?wànzh?ngshān

轻 舟 已 过 万 重 山。

wàngtiānm?nshān

21.望 天 门 山

táng

lǐbái

(唐)李 白

tiānm?nzhōngduànchǔjiāngkāi

天 门 中 断 楚 江 开,bìshuǐdōngliúzhìcǐhuí

碧 水 东 流 至 此 回。

liǎngànqīngshānxiāngduìchū

两 岸 青 山 相 对 出,gūfānyīpiànrìbiānlái

孤 帆 一 片 日 边 来。

bi?dǒngdà

22.别 董 大

táng

gāoshì

(唐)高 适

qiānlǐhuángyúnbáirìxūn

千 里 黄 云 白 日 曛,

běifēngchuīyànxuěfēnfēn

北 风 吹 雁 雪 纷 纷。

m?ch?uqiánlùwúzhījǐ

莫 愁 前 路 无 知 己,

tiānxiàshuír?nbúshíjūn

天 下 谁 人 不 识 君。

ju?jùtángdùfǔ

23.绝 句 (唐)杜 甫

liǎnggahuánglímíngcuìliǔ

两 个 黄 鹂 鸣 翠 柳,

yīhángbáilùshàngqīngtiān

一 行 白 鹭 上 青 天,

chuānghánxīlǐngqiānqiūxuě

窗 含 西 岭 千 秋 雪,

m?nb?dōngwúwànlǐchuán

门 泊 东 吴 万 里 船。

chūnyaxǐyǔ

24.春 夜 喜 雨

táng

dùfǔ

(唐)杜甫

hǎoyǔzhīshíji?

dāngchūnnǎifāshēng

好 雨 知 时 节,当 春 乃 发 生。suífēngqiánrùya

rùnwùxìwúshēng

随 风 潜 入 夜,润 物 细 无 声。

yajìngyúnjùhēi

jiāngchuánhuǒdúmíng

夜 径 云 俱 黑,江 船 火 独 明。xiǎokành?ngshīchù

huāzh?ngjǐnguān

晓 看 红 湿 处,花 重 锦 官

ch?ng

城。

ju?jù

25、绝 句

táng

dùfǔ

(唐)杜甫

chírìjiāngshānlì

迟 日 江 山 丽,

chūnfēnghuācǎoxiāng

春 风 花 草 香。

nír?ngfēiyànzǐ

泥 融 飞 燕 子,

shānuǎnshuìyuānyāng

沙 暖 睡 鸳 鸯。

4

jiāngpàndúbùxúnhuā

26、江 畔 独 步 寻 花

tángdùfǔ

(唐) 杜甫

huángshītǎqiánjiāngshuǐdōng

黄 师 塔 前 江 水 东,

chūnguānglǎnkùnyǐwēifēng

春 光 懒 困 倚 微 风。

táohuāyīcùkāiwúzhǔ

桃 花 一 簇 开 无 主,

kěàishēnh?ngàiqiǎnh?ng

可 爱 深 红 爱 浅 红。

fēngqiáoyab?

27、枫 桥 夜 泊

tángzhāngjì

(唐) 张继

yualu?wūtíshuāngmǎntiān

月 落 乌 啼 霜 满 天, jiāngfēngyúhuǒduìch?umián

江 枫 渔 火 对 愁 眠。

gūsūch?ngwàihánshānsì

姑 苏 城 外 寒 山 寺,

yabànzhōngshēngdàokachuán

夜 半 钟 声 到 客 船。

youzǐyín

28、游 子 吟

táng

mangjiāo

(唐)孟 郊

címǔshǒuzhōngxiàn

youzǐshēnshàngyī

慈 母 手 中 线, 游 子 身 上 衣。línhángmìmìfeng

yìkǒngchíchíguī

临 行 密 密 缝,意 恐 迟 迟 归。

shuíyáncùncǎoxīn

bàod?sānchūnhuī

谁 言 寸 草 心,报 得 三 春 晖。

jiāngxuě

29、江 雪

táng

liǔzōngyuán

(唐)柳宗元

qiānshānniǎofēiju?

千 山 鸟 飞 绝,

wànjìngr?nzōngmia

万 径 人 踪 灭。

gūzhōusuōlìwēng

孤 舟 蓑 笠 翁,

dúdiàohánjiāngxuě

独 钓 寒 江 雪。

yúgēzǐ

30、渔 歌 子

táng

zhāngzhìh?

(唐)张志和

xīsāishānqiánbáilùfēi

西 塞 山 前 白 鹭 飞,táohuāliúshuǐguìyúf?i

桃 花 流 水 鳜 鱼 肥。qīngru?lì

lǜsuōyī

青 箬 笠, 绿 蓑 衣,

xi?fēngxìyǔbúxūguī

斜 风 细 雨 不 须 归。

sāixiàqǔ

31、塞 下 曲

táng

lúlún

(唐)卢 纶

yuahēiyànfēigāo

月 黑 雁 飞 高,

dānyúyadùntáo

单 于 夜 遁 逃。

yùjiāngqīngjìzhú

欲 将 轻 骑 逐,

dàxuěmǎngōngdāo

大 雪 满 弓 刀。

5

wàngd?ngtíng 32、望 洞 庭

táng

liúyǔxī

(唐)刘禹锡

húguāngqiūyualiǎngxiāngh?

湖 光 秋 月 两 相 和,

tánmiànwúfēngjìngwaim?

潭 面 无 风 镜 未 磨。

yáowàngd?ngtíngshānshuǐcuì

遥 望 洞 庭 山 水 翠,

báiyínpánlǐyīqīnglu?

白 银 盘 里 一 青 螺。

làngtáoshā

33、浪 淘 沙

táng

liúyǔxī

(唐)刘禹锡

jiǔqǔhuángh?wànlǐshā

九 曲 黄 河 万 里 沙,

làngtáofēngb?zìtiānyá

浪 淘 风 簸 自 天 涯。

rújīnzhíshàngyính?qù

如 今 直 上 银 河 去,

tongdàoqiānniúzhìnǚjiā

同 到 牵 牛 织 女 家。

fùd?gǔyuáncǎos?ngbi?

34、赋 得 古 原 草 送 别

táng

báijūyì

(唐)白居易

lílíyuánshàngcǎo

yīsuìyīkūr?ng

离 离 原 上 草,一 岁 一 枯 荣。

yěhuǒshāobújìn

chūnfēngchuīy?ushēng

野 火 烧 不 尽,春 风 吹 又 生。yuǎnfāngqīngǔdào

qíngcuìjiēhuāng

远 芳 侵 古 道, 晴 翠 接 荒

ch?ng

城。

y?us?ngwángsūnqùqīqīmǎnbi?qíng

又 送 王 孙 去,萋 萋 满 别 情。

chíshàng

35、池 上

tángbáijūyì

(唐) 白居易

xiǎowáchēngxiǎotǐngtōucǎibáiliánhuí

小 娃 撑 小 艇,偷 采 白 莲 回。

bújiěcángzōngjì

fúpíngyīdàokāi

不 解 藏 踪 迹,浮 萍 一 道 开。

yìjiāngnán

36、忆 江 南

tángbáijūyì

(唐) 白居易

jiāngnánhǎo

江 南 好,

fēngjǐngjiùc?ngān

风 景 旧 曾 谙。

rìchūjiānghuāh?ngshanghuǒ

日 出 江 花 红 胜 火,

chūnláijiāngshuǐlǜrúlán

春 来 江水 绿 如 蓝。

n?ngbúyìjiāngnán

能 不 忆 江 南。

xiǎo?rchuídiào

37、小 儿 垂 钓

táng

húlìngn?ng

(唐)胡令能

p?ngt?uzhìzǐxu?chuílún

蓬 头 稚 子 学 垂 轮,

cazu?m?itáicǎoyìngshēn

侧 坐 莓 苔 草 映 身。

lùr?njiawanyáozhāoshǒu

路 人 借 问 遥 招 手,

pàd?yújīngbúyìngr?n

怕 得 鱼 惊 不 应 人。

6

mǐnn?ng38、悯 农

táng

lǐshēn

(唐)李绅

chūnzhǒngyīlìsù

qiūshōuwànkēzǐ

春 种 一 粒 粟,秋 收 万 颗 子。

sìhǎiwúxiántián

n?ngfūy?uasǐ

四 海 无 闲 田,农 夫 犹 饿 死。

mǐnn?ng

39、悯 农

táng

lǐshēn

(唐)李 绅

chúh?rìdāngwǔ

hàndīh?xiàtǔ

锄 禾 日 当 午,汗 滴 禾 下 土。

shuízhīpánzhōngcān

lìlìjiēxīnkǔ

谁 知 盘 中 餐,粒 粒 皆 辛 苦。

xúnyǐnzhěbúyù

40、寻 隐 者 不 遇

tángjiǎdǎo

(唐) 贾岛

sōngxiàwant?ngzǐ

yánshīcǎiyàoqù

松 下 问 童 子,言 师 采 药 去。

zhīzàicǐshānzhōng

yúnshēnbúzhīchù

只 在 此 山 中,云 深 不 知 处。shānháng

41、山 行

tángdùmù

(唐) 杜牧

yuǎnshànghánshānshíjìngxi?

远 上 寒 山 石 径 斜,

báiyúnshēngchùyǒur?njiā

白 云 生 处 有 人 家。

tíngchēzu?àifēnglínwǎn

停 车 坐 爱 枫 林 晚,

shuāngyah?ngyúaryuahuā

霜 叶 红 于 二 月 花。

qīngmíng

42、清 明

tángdùmù

(唐)杜牧

qīngmíngshíji?yǔfēnfēn

清 明 时 节 雨 纷 纷,

lùshànghángr?nyùduànhún

路 上 行 人 欲 断 魂。

jiawanjiǔjiāh?chùyǒu

借 问 酒 家 何 处 有?

mùt?ngyáozhǐxìnghuācūn

牧 童 遥 指 杏 花 村。

jiāngnánchūn

43、江南春

tángdùmù

(唐) 杜牧

qiānlǐyīngtílǜyìngh?ng

千 里 莺 啼 绿 映 红,

shuǐcūnshānguōjiǔqífēng

水 村 山 郭 酒 旗 风。

náncháosìbǎibāshísì

南 朝 四 百 八 十 寺,

duōshǎol?utáiyānyǔzhōng

多 少 楼 台 烟 雨 中。

layouyuán

44、乐 游 原

tánglǐshāngyǐn

(唐) 李商隐

qiānlǐyīngtílǜyìngh?ng

千 里 莺 啼 绿 映 红,

shuǐcūnshānguōjiǔqífēng

水 村 山 郭 酒 旗 风。

náncháosìbǎibāshísì

南 朝 四 百 八 十 寺,

duōshǎol?utáiyānyǔzhōng

多 少 楼 台 烟 雨 中。

7

fēngtánglu?yǐn45、蜂 (唐)罗隐

búlùnpíngdìyǔshānjiān

不 论 平 地 与 山 尖,

wúxiànfēngguāngjìnbaizhàn

无 限 风 光 尽 被 占。

cǎid?bǎihuāch?ngmìh?u

采 得 百 花 成 蜜 后,

w?ishuíxīnkǔw?ishuítián

为 谁 辛 苦 为 谁 甜?

jiāngshàngyúzhě

46、江上 渔 者 s?ngfànzh?ngyān

(宋) 范 仲 淹

jiāngshàngwǎngláir?n

江 上 往 来 人,

dànàilúyúměi

但 爱 鲈 鱼 美。

jūnkànyīyazhōu

君 看 一 叶 舟,

chūrùfēngbōlǐ

出 入 风 波 里。

yuánrì

47、元 日

s?ngwángānshí

(宋) 王安石

bàozhúshēngzhōngyīsuìchú

爆 竹 声 中 一 岁 除,chūnfēngs?ngnuǎnrùtúsū

春 风 送 暖 入 屠 苏,

qiānm?nwànhùt?ngt?ngrì

千 门 万 户 曈 曈 日,

zǒngbǎxīntáohuànjiùfú

总 把 新 桃 换 旧 符。

b?chuánguāzhōu

48、泊船瓜洲

s?ngwángānshí

(宋) 王安石

jīngkǒuguāzhōuyīshuǐjiān

京 口 瓜 洲 一 水 间,

zhōngshānzhīg?shùzh?ngshān

钟 山只 隔 数 重 山。

chūnfēngy?ulǜjiāngnánàn

春 风 又 绿 江 南 岸,

míngyuah?shízhàowǒhái

明 月 何 时 照 我 还?

shūhúyīnxiānshēngbì

49、书 湖 阴 先 生 壁

s?ngwángānshí

(宋) 王安石

máoyánchángsǎojìngwútái

茅 檐 长 扫 净 无 苔,

huāmùch?ngqíshǒuzìzāi

花 木 成 畦 手 自 栽。

yīshuǐhùtiánjiānglǜrào

一 水 护 田 将 绿 绕,

liǎngshānpáitàs?ngqīnglái

两 山 排 闼 送 青 来。

liùyuaarshíqīrìwànghúl?uzuìshū

50、六 月 二 十 七 日 望 湖 楼 醉 书s?ngsūshì

(宋)苏 轼

hēiyúnfānm?waizhēshān

黑 云 翻 墨 未 遮 山,

báiyǔtiàozhūluànrùchuán

白 雨 跳 珠 乱 入 船。

juǎndìfēngláihūchuīsàn

卷 地 风 来 忽 吹 散,

wànghúl?uxiàshuǐrútiān

望 湖 楼 下 水 如 天。

8

yǐnhúshàngchūqíngh?uyǔ51、饮 湖 上 初 晴 后 雨

s?ngsūshì

(宋) 苏轼

shuǐguāngliànyànqíngfānghǎo

水 光 潋 滟 晴 方 好,

shānsakōngm?ngyǔyìqí

山 色 空 蒙 雨 亦 奇。

yùbǎxīhúbǐxīzǐ

欲 把 西 湖 比 西 子,

n?ngzhuāngdànmǒzǒngxiāngyí

浓 妆 淡 抹 总 相 宜。

huìch?ngchūnjiāngxiǎojǐng

52、惠 崇 春 江 晓 景 s?ngsūshì

(宋) 苏 轼

zhúwàitáohuāsānliǎngzhī

竹 外 桃 花 三 两 枝,

chūnjiāngshuǐnuǎnyāxiānzhī

春 江 水 暖 鸭 先 知。

l?uhāomǎndìlúyáduǎn

蒌 蒿 满 地 芦 芽 短,

zhangshìh?túnyùshàngshí

正 是 河 豚 欲 上 时。

tíxīlínbì

53、题 西 林 壁

s?ngsūshì

(宋) 苏轼

h?ngkànch?nglǐngcach?ngfēng

横 看 成 岭 侧 成 峰,

yuǎnjìngāodīgabútong

远 近 高 低 各 不 同。

búshílúshānzhēnmiànmù

不 识 庐 山 真 面 目,

zhīyuánshēnzàicǐshānzhōng

只 缘 身 在 此 山 中。

xiàrìju?jù

54、夏 日 绝 句

s?nglǐqīngzhào

(宋) 李 清 照

shēngdāngzu?r?nji?

sǐyìw?iguǐxi?ng

生 当 作 人 杰,死 亦 为 鬼 雄。

zhìjīnsīxiàngyǔ

búkěngu?jiāngdōng

至 今 思 项 羽,不 肯 过 江 东。

shì?r

55、示 儿

s?nglùyou

(宋) 陆 游

sǐqùyuánzhīwànshìkōng

死 去 元 知 万 事 空,

dànbēibújiànjiǔzhōutong

但 悲 不 见 九 州 同。

wángshīběidìngzhōngyuánrì

王 师 北 定 中 原 日,

jiājìwúwànggàonǎiwēng

家 祭 无 忘 告 乃 翁。

qiūyajiāngxiǎochūlím?nyíng

56、秋 夜 将 晓 出 篱 门 迎

liángyǒugǎn

凉 有 感

s?nglùyou

(宋) 陆 游

sānwànlǐh?dōngrùhǎi

三 万 里 河 东 入 海,

wǔqiānranyuashàngm?tiān

五 千 仞 岳 上 摩 天。

yímínlaijìnhúch?nlǐ

遗 民 泪 尽 胡 尘 里,

nánwàngwángshīy?uyīnián

南 望 王 师 又 一 年。

9

sìshítiányuánzáxìng57、四 时 田 园 杂 兴(1)

s?ngfànch?ngdà

(宋) 范 成 大

zh?uchūyúntiányajìmá

昼 出 耘 田 夜 绩 麻,

cūnzhuāng?rnǚgadāngjiā

村 庄 儿 女 各 当 家。 t?ngsūnwaijiěg?nggēngzhì

童 孙 未 解 供 耕 织,

yěbàngsāngyīnxu?zhǒngguā

也 傍 桑 阴 学 种 瓜。

sìshítiányuánzáxìng

58、四 时 田 园 杂 兴(2) s?ngfànch?ngdà

(宋) 范成大

m?izǐjīnhuángxìngzǐf?i

梅 子 金 黄 杏 子 肥,

màihuāxuěbáicàihuāxī

麦 花 雪 白 菜 花 稀。

rìchánglílu?wúr?ngu?

日 长 篱 落 无 人 过,

w?iyǒuqīngtíngjiádi?fēi

唯 有 蜻 蜓 蛱 蝶 飞。

xiǎo

chí

59、小 池

s?ngyángwànlǐ

(宋) 杨 万 里

quányǎnwúshēngxīxìliú

泉 眼 无 声 惜 细 流,

shùyīnzhàoshuǐàiqíngr?u

树 阴 照 水 爱 晴 柔。

xiǎoh?cáilùjiānjiānjiǎo

小 荷 才 露 尖 尖 角,

zǎoyǒuqīngtínglìshàngt?u

早 有 蜻 蜓 立 上 头。

xiǎochūjìngcísìs?nglínzǐfāng

60、晓 出 净 慈 寺 送 林 子 方

s?ngyángwànlǐ

(宋) 杨 万 里

bìjìngxīhúliùyuazhōng

毕 竟 西 湖 六 月 中,

fēngguāngbúyǔsìshítong

风 光 不 与 四 时 同。

jiētiānliányawúqi?ngbì

接 天 莲 叶 无 穷 碧,

yìngrìh?huābi?yàngh?ng

映 日 荷 花 别 样 红。

chūnrì

61、春 日

s?ngzhūxī

(宋) 朱熹

shangrìxúnfāngsìshuǐbīn

胜 日 寻 芳 泗 水 滨,

wúbiānguāngjǐngyīshíxīn

无 边 光 景 一 时 新。

děngxiánshíd?dōngfēngmiàn

等 闲 识 得 东 风 面,

wànzǐqiānh?ngzǒngshìchūn

万 紫 千 红 总 是 春。

tílínāndǐ

62、题 临 安 邸

s?nglínshēng

(宋) 林升

shānwàiqīngshānl?uwàil?u

山 外 青 山 楼 外 楼,

xīhúgēwǔjǐshíxiū

西 湖 歌 舞 几 时 休?

nuǎnfēngxūnd?your?nzuì

暖 风 熏 得 游 人 醉,

zhíbǎhángzhōuzu?biànzhōu

直 把 杭 州 作 汴 州。

10

youyuánbúzhí63、游 园 不 值

s?ngyashàowēng

(宋) 叶绍翁

yìngliánjīchǐyìncāngtái

应 怜 屐 齿 印 苍 苔,

xiǎok?ucháifēijiǔbúkāi

小 扣 柴 扉 久 不 开。

chūnsamǎnyuánguānbúzhù

春 色 满 园 关 不 住,

yīzhīh?ngxìngchūqiánglái

一 枝 红 杏 出 墙 来。

xiàngcūnsìyua

64、乡 村 四 月

s?ngwēngjuǎn

(宋) 翁卷

lǜbiànshānyuánmǎnbáichuān

绿 遍 山 原 满 白 川,zǐguīshēnglǐyǔrúyān

子 规 声 里 雨 如 烟。

xiàngcūnsìyuaxiánr?nshǎo

乡 村 四 月 闲 人 少,

cáilecánsāngy?uchātián

才 了 蚕 桑 又 插 田。

m?

m?i

65、墨 梅

yuánwángmiǎn

(元) 王冕

wǒjiāxǐyànchít?ushù

我 家 洗 砚 池 头 树,

duǒduǒhuākāidànm?h?n

朵 朵 花 开 淡 墨 痕。

búyàor?nkuāyánsahǎo

不 要 人 夸 颜 色 好,

zhīliúqīngqìmǎnqiánkūn

只 留 清 气 满 乾 坤。

shíhuīyín

66、石 灰 吟

míngyúqiān

(明) 于谦

qiānchuíwànzáochūshēnshān

千 锤 万 凿 出 深 山,

liahuǒf?nshāoru?děngxián

烈 火 焚 烧 若 等 闲。

fěnshēnsuìgǔhùnbúpà

粉 身 碎 骨 浑 不 怕,

yàoliúqīngbáizàir?njiān

要 留 清 白 在 人 间。

zhúshí

67、竹 石

qīngzhangxia

(清) 郑燮

yǎodìngqīngshānbúfàngsōng

咬 定 青 山 不 放 松,

lìgēnyuánzàip?yánzhōng

立 根 原 在 破 岩 中。

qiānm?wànjīháijiānjìn

千 磨 万 击 还 坚 劲,

raněrdōngxīnánběifēng

任 尔 东 西 南 北 风。

suǒjiàn

68、所 见

qīngyuánm?i

(清) 袁枚

mùt?ngjìhuángniú

gēshēngzhanlínyua

牧 童 骑 黄 牛, 歌 声 振 林 樾。yìyùbǔmíngchán

hūránbìkǒulì

意 欲 捕 鸣 蝉, 忽 然 闭 口 立。

11

cūnjū

69、村 居

qīnggāodǐng

(清) 高鼎

cǎochángyīngfēiaryuatiān草 长 莺 飞 二 月 天, fúdīyángliǔzuìchūnyān拂 堤 杨 柳 醉 春 烟, ?rt?ngsànxu?guīláizǎo儿 童 散 学 归 来 早, mángchandōngfēngfàngzhǐyuān忙 趁 东 风 放 纸 鸢。

jǐhàizáshī

70、己 亥 杂 诗

qīnggōngzìzhēn

(清) 龚自珍

jiǔzhōushēngqìshìfēngl?i

九 州 生 气 恃 风 雷, wànmǎqíyīnjiūkěāi

万 马 齐 喑 究 可 哀。 wǒquàntiāngōngzh?ngdǒus?u 我 劝 天 公 重 抖 擞,

bújūyīg?jiàngr?ncái不 拘 一 格 降 人 才。

12

上一篇:汉语拼音知识
下一篇:幼儿急救
网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com