haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 中考中考

2014上海中考数学第二轮复习_-01(答)

发布时间:2014-04-27 11:59:36  

九年级中考数学复习 基础练习-01

一、选择题(6′×2=12′) 班级_________学号_______ 姓名__________

1. 一个数的相反数是?2,则这个数是-----------------------------------------------------( ) [虹模11] (A) ?11; (B) ; (C) 2; (D) ?2. 22

6232. 下列运算中,正确的是----------------------------------------------------------------------( ) [虹模12] 235624(A) a?a?a; (B) (a2)3?a5 ; (C) a?a?a; (D) a?a?a .

二、填空题(8′×2=16′)

3.

.[虹模11] 4.分解因式:xy?x2=. [虹模11]

三、解答题(10′×3+14′×3=30′+42′=72′)

15.计算:?1?2?1?.[沪12] 6.

计算:(?3)0[沪11] 3-1??32-??-1

2

22-1??2??

1

7.

计算:273?1)2?(1?12).[沪10]

9.

2sin45?(2??)0?(1)?1

3.

10. 计算:(?1?1

4)?27?3?3?cot300.

8.化简:(a?1a?1?1a2 a2?2a?1)?a?1. [虹模11] [虹模12] [奉模12]

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com