haihongyuan.com
海量文库 文档专家
您现在的位置:首页 > 初中教育 > 中考中考

2014北京丰台中考一模数学(含解析)

发布时间:2014-05-09 14:07:59  

32

1 2

?12

2013

4

350.18

350.18

“”

0.35018?102

A35.018?10 B3.5018?102 C3.5018?103 D

1

B2

?

1

C2

A

3

2 D

6

?2

1

4

C

E

35?

B

1

DA

A 5

25?

C

45?

D55

?

P

CD

C

AB?BDCD?BD

A

AB?1.2

BP?1.8

AC

6

618

PD?12 B

8

D24

7

12

1 / 14

12

二、填空题(本

题共16分,每小题4分) 910x3?4xy2?___________________

x?1

__________________ 12

OB1

l

y?

A1

(0,1)A2

A1A2

yy

A4

l

B1B2

O

O

yy

A3

OB2An

_____________

__________________

2 / 14

三、解答题(本题共30分,每小题5分) 13

14

15

16

ECABC?DEF

DAABDFED?AB?E?

?CPDF

B

ECDA?1?????3tan30

??

?2??1? ?3?

x?1??6x??x?1?2x??2 3x2?2

x?1?0(x?

3)2?2x

(2+

x)?7

3 / 14

17列方程或方程组解应用题: “”

1812

mx40006

000

40(m?1)x2?2mx?m?

1?0

四、解答题(本题共20分,每小题5分)

19AGDBCB

ABCDGEFABCDBD

A BC

=21

2

DEBF?G?90??C?60?DEBF DFCAEG

4 / 14

20

ERtABC?ACB?

90?D

FABBDOAC

DE?BDF??FCF

?1BC

12

21 3

5OsinA?

1

2

3

5 / 14

E2__________________ 400380160x?170

22

1

AC

B

A

AF

E

C

D

1

BEAC

DC

BEDAF

E

F

AF

ABOCD

2

A(3,4)ABOCD

B(0,2)O(0,0)C(4,0)D(4,2)

A

五、解答题(本题共22分,第23题7分,第24题7分,第25题8分) 23

L1

y??2x2?bx?c

k?

xA(1,0)B(3,0)

L2

y?kx2?4kx?3k

123

y?15k

EF

?APB?90?

P

k

EF

b?___________

c?___________

E

L2F

6 / 14

241

H

12P

ABC?BAC?90?AB

?

AC AF?BE

BC

D

EAB

EF?

CD

AF

?BE

AC

G

BC

F

BE

EFCD

2

25

AD?AEF

FFP?CD

BP

A

FP

AF

A

P

E

D

E

H

B

F

C

BFC

xOy

y?

ax2?c

P

A

xA(?2,0)

B

yC

C(0,AC1

2

A

AB

Q

B

t

12?3

ym

A

P

Q

AOC

t

M(0,m)

N(0,m?1)

AM?MN?NP

t

AM?MN?NP

7 / 14

1B 2A 3C 4

A 8D B

5B 6D 7

9

11

13 ABDF

?B??CPD?A??EDF

?E??CPD x(x?2y)(x?2y) 1016 12y?x2?2x (0,8)(0,2n?1)

?E??

B

ABC

DEF

??B??E? ?DE?AB

??BAC??EDF?

ABC?DEF (ASA)

14

=?1

=?2?3?1

x?

?1 15

x?

1?2x23?x?

1??6xx13

?1

?x13

16=x2?6x?9?4x?2x2?7

=3x2?2x?2

3x2?2x?1

?0

3x2?2

x

??1

=

?1?

2?1

(x?40)

17

40006000? xx?40

x?80

x

x?80

8 / 14

x?40?80?40

?120

80

120

18

1(m?1)x2?2mx?m?1?0?=(?2m)2?4(m?1)(m?1)?

4?

0 2x?2m?2m?

2(m?1)?1

m?1

x1?1xm?12?m?

1?1+2

m?

1

m

m?1?1m?

1?2 m?2m

?3

m?2m

?3 191

ABCD AB?CDAB

CD DF?1

2CDBE?1

2AB

DE?BE

DE

BE

DEBF2AGDBADBC?G?90?

ADBG

?DBG??DBC?

90? ?C?60?BC

?

2

BD

?

S1DEBF?2SDFB

?SBCD

?

2BC?BD

?

DEBF

201

OE

O

ACE ?OEC?90

?

?ACB?90

?

OEBC

?F

??OED

OD

?OE ?OED??ODE ?BDF?

?F

2OE?1

2BF=3xBF?6x

sinA?OE

AO?3

5AO?5x

9 / 14

m?1

AB?AO?

BO?8xsinA?BC3?AB5BC?24x

5

CF?BF?BC?6x?246x?

x?155

x

?5

6

5

2

5

2OE?

3x?

O

21 2

3

22B11?37.5%?17.5%?25%?15%?5%2?5%=4040?2=80

40?10?8?6?

4?12 400?

10+18+380?(25%+15%)=33240AC

AOAO

BM x

y?M4x

3DDN

x

NMN

F

AF

AO

4x?23BM

3M

(?,0)2

AC

DNy?

y??

4x?

16

y??

4x?189N(,0)

2

F

(1.5,0)

MN

8y?

x?43AF

23b?81y??2(x?1)(x?3)??2x2?

8x?6c?

?6 2y?kx2?4kx?3k?k(x2?4x?3)?k(x?2)2?k P(2,?k

)

?APB?90? P(2,1)k?

?1P(2,?1) 3

x1?6

kx2?4kx?3k=15k x2?

?2 10 / 14

x2?4x?12?0

EF

?

8

EF

EF

8 24CCMAB

AF

M

ABE

ACD

??AB?AC

??BAE??CAD

?

?

AE?AD

ABE?ACD (SAS)

?ABE?

?ACD

?BCD?

?CBE

?BAC?90?AF?BE

?ABG??BAG??CAM??

BAG?90??

ABE??CAM

CM

AB

?BAE??

ACM?

90?

ABE

ACM

???ABE??CAM

?AB?AC

?

??BAE??

ACM

BAE?ACM (ASA )

AC?

CE?CM

ECF

MCF

??CE?CM

??ECF??MCF?45?

?

?CF?

CF

ECF?MCF (SAS )

?EFC??

MFC??BFG

?CBG??

BFG?90?

?BCD??

CFE?90?

EF?CD

2

AO

FO

ABE?ACD

?

ABE??ACD

?BCD??CBEOB

?OC ?BAO??

CAO?

45?

ABO

CAF

???ABO??CAF

?AB?CA

?

??BAO??

ACF

ABO?CAF (ASA)

BO?AFAO

?CF

11 / 14

AF?CO

AOF

CFO

?AO?CF??AF?CO ?OF?OF?

AOF?CFO

?AFO??

COF

?POH??PFE

?POF??PFO

PO?PFBP?BO?OP?

AF?PF

A

(?2,0)C

(0,

251y?ax2?c

??a???c?

?

y?

2?

y?

2x? AQ?

4?

2t

t

?

8

52AP?tBQ?2tAOC

AOCAB?4AQP

APQ

t?1AQAO1??APAC2 APAO1??AQAC2t

?1t

?8

5 E(?2,1)3

AEP

yH

F

(2,1)

FH?ACFAM?

MN?NPHyN

?CAO?

60?AE?1

FG?

4EF?4EG

?AG

?

PG?

1FG?

22PF?1?

2t?AG?PG?

2

?N

(0,1PFy?

M(0

m?PF?MN?11?1?

22AM?

MN?NP

12 / 14

1.

2. ?1

2B 350.183.5018?

102B A 12A

3. C

456421=6

3

C

4.

?B?

55?D ?1?145?D

B

ABPCDP?EDC?35?DE

BC?C??EDC=35??B??C?

90? 5.

ABCD1.2??BPPD1.8PD?12CD

?8B

6.

D D

7.

8.

A

60

12

5755

A B

AE?AB?40?

t?

4APQy?2x

4t6

y?1111?(2?4)??4?(t?4)??(t?4)??(6?t)?(4?

t)2222

6?t?

6?y?1?(6?

t)?42

B

9. x(x?2y)(x?2y)

x3?4xy2?x(x2?4y2)?x(x?

2y)(x?2y)

x(x?

2y)(x?2y)

13 / 14

10.

x

?1y?x2?2x ?

b?

12a

y?

x2?2x

11. 16

CD

DCFE DE?1?30?DEACDE?1AC=22CF?1AC2DE?

CF

DE?CF?2EF?DC?AC?

AD?

4AFED

16

16

(0,8) 12. (0,2n)

?A1B1O?30?OA1?1OB1?OA2?2OB2?OA3?4OB3?

OA4?8

OAn?2n?

1

. (0,8)(0,2n)

14 / 14

网站首页网站地图 站长统计
All rights reserved Powered by 海文库
copyright ©right 2010-2011。
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit326@126.com