haihongyuan.com
海量文库 文档专家
当前位置:首页 >> 数学 >>

价值管理-资金的时间价值和等值计算课件(PPT61页)_图文

价值管理-资金的时间价值和等值计算课件(PPT61页)_图文

1. ---- 1 2 3 (Cash Flow) AB 410000 11 ? 11 A 0 -10000 1 +7000 2 +5000 3 +3000 4 +1000 B -10000 +1000 +3000 +5000 +7000 CD 3000 3000 3000 01 6000 2345 C 3000 3000 6 3000 0 12 3000 3000 34 D 56 B A;A [] 6002 A 600200 900 0 1 2 -600 600 200 -600 0 900 20%A600 1+20%+200=920B900 AB10%A 6001+10%+200=860B 900BA 2.cash flow diagram) ---- 200 200 01 2 400 300 200 34 1. 2. ---- ---- 3. 1. 2. , 3. = 4. ( ),() 3.---- I 4.----i (i%)= 100% n 1. ---- I---- P---- n ---- i---- I = P i n F=P1+ i n F ---- 16%1000, 4, 1 1000 1000 0.06=60 1060 0 2 1060 1000 0.06=60 1120 0 3 1120 1000 0.06=60 1180 0 4 1180 1000 0.06=60 1240 1240 2 ---- F=P(1+i)n I=F-P=P[(1+i)n-1] P I 1 P Pi 2 P(1+i) P(1+i) i F P(1+i) P(1+i)2 ... ... ... ... n1 P(1+i)n-2 n P(1+i)n-1 P(1+i)n-2 i P(1+i)n-1 i P(1+i)n-1 P(1+i)n 26%1000,4 , 1 1000 2 1060 3 1123.60 4 1191.02 1000 0.06=60 1060 0.06=63.60 1123.60 0.06=67.42 1191.02 0.06=71.46 1060 1123.60 1191.02 1262.48 0 0 0 1262.48 i ---- n ---- P ---- F ---- A ---- n G---- 1. F= 01 2 P ( ... 3 n 1 n F = P(1+i)n = P(F/P,i,n) (1+i)n ---- 6%1000 F=P(1+i)n =1000 (1+6%)4 =1262.50 10003 10%3 i=10% 0 12 1000 F=? 3 I=P[(1+i)n1]=1000[(1+10%)31]=331 2. F ( ... 0 1 2 3 n 1 n P = P F 1 (1 i)n F(P / F, i, n) 6% 1262.5 P F 1 (1 i)n 1262.5 1 1 6%4 1262.5 0.7921 1000 3. F = 0 1 2 3 ... n 1 n A ( F (1 i)n A i 1 A(F / A,i, n) F = 0 1 2 3 ... n 1 n A ( 1 A 2 A 3 A A A+A(1+i) A+A(1+i)+A(1+i)2 ... ... ... n A A[1+(1+i)+(1+i)2+...+(1+i)n-1]=F F= A+A(1+i)+A(1+i)2+...+A(1+i)n-1 (1) (1+i)(1), F(1+i)= A(1+i)+A(1+i)2+...+A(1+i)n-1 +A(1+i)n (2) (2) (1) F(1+i) F= A(1+i)n A F A (1 i)n i 1 A(F / A,i, n) 51000 6%5 F A (1 i)n i 1 A(F / A, i, n) 1 6%5 1 1000 6% 1000 5.6371 5637.1() 4. F ( 0 1 2 3 ... n 1 n A = A F (1 i i)n 1 F( A / F, i, n) 5. A ( ... 01 P= 2 3 n 1 n P (1 i)n 1 A i(1 i)n A(P / A,i, n) 6. A = ... 0 1 2 3 n 1 n P( A P i(1 i)n (1 i)n 1 P( A / P, i, n) F = P(1+i)n = P(F/P,i,n) (1+i)n 1 F =A [ i ] P(1+i)n =A [ (1+i)n i 1 ] i(1 i)n A P (1 i)n 1 P( A / P, i, n) 7. A1+(n-2)G A1+(n-1)G A1+2G A1+G A1 0123 4 ... 5 n

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 海文库 haihongyuan.com
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。3088529994@qq.com