haihongyuan.com
海量文库 文档专家
赞助商链接
当前位置:首页 >> 数学 >>

2013-2014学年高一数学上学期期中考试试题及答案(新人教A版 第123套)

2013-2014学年高一数学上学期期中考试试题及答案(新人教A版 第123套)


高一 年级 《 数 学 》期中试卷 分 数 一、选择题(本大题共12小题,每小题5分,共60分) 1、 已知集合 A ? ?4,5,6,8?, B ? ?3,5,7,8?, 则集合 A ? B ? · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ( ) A、 ?5,8? B、 ?4,5,6,7,8? C、 ?3,4,5,6,7,8? D、 ?4,5,6,7,8? ) 2、已知集合 A、B ,下列关系式不正确的是· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ( A、A ? A ? A 3、 函数 f ( x) ? B、A ? ( A ? B) C、 ( A ? B) ? A D、 A ?? ? ? ) x?3? 1 的定义域为· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ( x?2 C、 (??,?2) ? (?2,??) (?3,??) D、 A、 (?3,?2) ? (?2,??) B、 [?3,?2) ? (?2,??) 4、下列函数中与函数 y ? x 相等的是· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ( ) A、y ? 3 x 3 B、y ? ( x ) 2 x2 C、y ? x D、 y? x2 ) 5、若函数 f ( x) ? x 2 ? bx ? c ,且 f (1) ? 0 , f (3) ? 0 ,则 f (?1) 的值是· · · · · · · ( A、 0 B、 8 2 C、 7 D、 9 ) 6、 已知函数 f ( x) ? x ? 6x ? 7,x ? (2,5] 的值域是· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ( A、 (?1,2] B、 (?2,2] C、 [?2,2] D、 [?2,?1) ) 7、下列函数中,既是偶函数又在 (0,??) 单调递增的函数是· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ( A、y ? x 3 B、y ? x ? 1 C、y ? ? x 2 ? 1 D、 y ? 2x ) 8、函数 f ( x) ? ln x ? 2 x ? 6 的零点所在的区间为· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ( A、 (0,1) B、 (1,2) x C、 (2,3) D、 (3,4) 2 .5 9、 已知指数函数 f ( x) ? a (a ? 0, 且a ? 1) 的图象过点 (3,8) , 则a 与a 2 .3 的大小为 ( ) A、 a 2 . 5 ? a 2 .3 B、 a 2 . 5 ? a 2 .3 3 C、 a 2 . 5 ? a 2 .3 D、 无法确定 ) 10、 已知函数 f ( x) ? x , 则下列说法错误的是· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ( A、 它是


推荐相关:
网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 海文库 haihongyuan.com
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com