haihongyuan.com
海量文库 文档专家
赞助商链接
当前位置:首页 >> 数学 >>

2018年高三最新 高2018级数学综合训练试题(2)2018-25-人教版[整理] 精品

2018年高三最新 高2018级数学综合训练试题(2)2018-25-人教版[整理] 精品


高 2018 级数学综合训练试题(2)2018-12-25 班级:_______姓名:___________ 一、选择题(每小题 5 分,共 60 分) 1、设集合 M ? ?x,y ? x 2 ? y 2 ? 1 ,x ? R,y ? R ,N ? ?x,y? | x 2 ? y ? 0,x ? R,y ? R 则 M ? N 中元素个数是( ) A.1 B.2 C.3 D.4 2、已知 a ? (1,2),b ? ( x,1) 且 a ? 2b 与 2a ? b 平行,则 x ? ( (A) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ) 1 3 (B) 1 2 (C) 1 (D) 2 3、已知函数 f(x) (0? x ?1)的图像如图所示,若 0<x1<x2 , 则( ) y A. C. f ?x1 ? f ?x 2 ? ? x1 x2 B. D. f ?x1 ? f ?x 2 ? ? x1 x2 f ?x1 ? f ?x 2 ? ? x1 x2 f ?x1 ? f ?x 2 ? ? x1 x2 0 x 1 4、 已知命题 p: 函数 y=loga(ax+2a),(a>0,a?1)的图像必过定点 (-1, 1) ; 命题 q: 函数 y=loga(2x+1), (a>0,a?1)在(0,+?)上是单调递增,那么( ) A “ . p且q”为真 2 B “ . p或q”为假 C. p真q假 D. p假q真 5、已知不等式 ax ? bx ? c ? 0 的解集为 ? x ? ? ? ? 1 ? x ? 2? ,则不等式 cx 2 ? bx ? a ? 0 的解集为 3 ? 1? ? 2? 1? 3? x y ( ) A. ? x ? 3 ? x ? ? ? 1? ? 2? B. ? ? x x ? ?3或x ? ? ? ? C. ? x ? 2 ? x ? ? ? ? 1? 3? D. ? x x ? ?2或x ? ? ) 6、已知点 P?x,y ? 在经过两点 A?3, 0?,B?1, 1?的直线上,那么 2 ? 4 的最小值是( A.2 2 B.4 2 C.16 D.不存在 7、 ?an ? 为等比数列,公比 q<0,前项和为 Sn,则 S4a5 与 S5a4 的大小关系是( ) A.S 4 a5 ? S5 a4 B. S 4 a5 ? S5 a4 C.S 4 a5 ? S5 a4 D.不 能 确 定 8、函数 f(x)为奇函数,且当 x<0 时,f(x)=x2+3x+2,若当 x?[1,3]时 n ? f(x) ? m 恒成立,则 m - n 的最 小值为( ) A.2 B. 9 4 C. 3 4 D. 1 4 ) 9、函数 f(x)对一切实数 x 都满足 f(1+x)=f(1-x),f(x)=0 有 3 个实根,则这 3 个实根之和为( A. 6 B. 9 C.4 D. 3 10、若函数 y=sinx+f(x)在 [? ? 3? 4 , ] 内单调递增,则 f(x)可以是( 4 ) A.1 B. c o s x C. ? c o s x D. s i n x 11、 已知 x、 y 为正实数, 且 x、a1、a2、y 成等差数列,x、b1、b2、y 成等比数列, 则 的取值范围是( ) ?a1 ? a2 ?2 b1b2 A.R B.?0,4? C.?4,??? D.?? ?,0? ?


推荐相关:
网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 海文库 haihongyuan.com
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com