haihongyuan.com
海量文库 文档专家
当前位置:首页 >> 数学 >>

河北省正定县第一中学2015-2016学年高二下学期周测数学文试题20160409 精品

河北省正定县第一中学2015-2016学年高二下学期周测数学文试题20160409  精品

高二数学(文)周测题 时间:20160409 一、选择题(共 50 分) 1.若 x, y ? R ,则下列各式成立的是( ) A. x2 ? y2 ? 2x ? 6 y ?10 B. x2 ? y2 ? 2x ? 6 y ?10 C. x2 ? y2 ? 2x ? 6 y ?10 D. x2 ? y2 ? 2x ? 6 y ?10 2.对于实数 a,b,c,下列说法中正确的是( ) A.若 a ? b ,则 ac2 ? bc2 C.若 a ? b ? 0,则 b ? a ab B.若 a ? b ? 0 ,则 1 ? 1 ab D.若 a ? b, 1 ? 1 ,则 a ? 0,b ? 0 ab 3.已知 a ? 2 ? 5,b ? 5 ? 2, c ? 5 ? 2 5 ,那么下列各式正确的是( ) A. a ? b ? c B. a ? c ? b C. b ? a ? c D. c ? a ? b 4.已知? ?(0, ? ), ? ?[0, ? ] ,那么 2? ? ? 的取值范围是( ) 2 2 3 A. (0, 5 ? ) 6 B. (? ? , 5 ? ) 66 C. (0,? ) D. (? ? ,? ) 6 5.设集合 S ? {x x ? ?2},T ? {x x2 ? 3x ? 4 ? 0},则 (?RS) T ? ( ) A. (?2,1] B. (??, ?4] C. (??,1] D.[1, ??) 6.设 a,b 是实数,且 a ? b ? 3,则 2a ? 2b 的最小值是( ) A.6 B. 4 2 C. 2 6 D.8 7.已知 0 ? x ?1,则 y ? x(3 ? 3x) 取最大值时 x 的值为( ) A. 1 3 B. 1 2 C. 3 4 D. 2 3 8.已知 m ? a ? 1 (a ? 2), n ? 22?b2 (b ? 0) ,则 m,n 之间的大小关系是( ) a?2 A. m ? n B. m ? n C. m ? n D.不确定 9.设 0 ? a ?1,则关于 x 的不等式 (x ? a)(x ? 1) ? 0 的解集是( ) a A.{x x ? a 或 x ? 1} a B.{x x ? a} C.{x x ? a 或 x ? 1} a D.{x x ? 1} a 10 . 已 知 关 于 x 的 不 等 式 ax ? b ? 0 的 解 集 是 (1, ??) , 则 关 于 x 的 不 等 式 (ax ? b)(x ? 2) ? 0 的解集是( ) A. (??, ?1) (2, ??) B. (?1, 2) C.(1,2) D. (2, ??) 二、填空题(共 20 分) 11.若 a ? 0, ?1 ? b ? 0 ,则 a, ab, ab2 从大到小的排列顺序是______________。 12.已知一元二次不等式 ax2 ? bx ?1 ? 0 的解集为{x ?2 ? x ? 1},则 a=_______, b=______。 13.若关于 x 的不等式 x2 ? 2ax ?1 ? 0,对一切 x ?(0,1] 恒成立,则 a 的取值范围是 ________。 14.已知 x,y 为正数,且满足 2x ? y ? 1,则 1 ? 1 的最小值为______________。 xy 三、解答题 15.(10 分)解下列不等式 (1) 2 ? 3x ? 2x2 ? 0 (2) x(3 ? x) ? x(x ? 2) ?1 16.(10 分)已知1 ? a ? b ? 5, ?1 ? a ? b ? 3 ,求 3a ? 2b 的取值范围 17.(10 分)解关于 x 的不等式 ax2 ? x ? 0 精品强烈推荐下载即可使用 精品强烈推荐下载即可使用 精品强烈推荐下载即可使用 精品强烈推荐下载即可使用 精品强烈推荐下载即可使用 精品强烈推荐下载即可使用 精品强烈推荐下载即可使用 精品强烈推荐下载即可使用 精品强烈推荐下载即可使用 精品强烈推荐下载即可使用 精品强烈推荐下载即可使用 精品推荐 强力推荐 值得拥有

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by 海文库 haihongyuan.com
文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。3088529994@qq.com